NSPH har lämnat remissvar på utredningen Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Vi delar utredningens bedömning att det behövs en genomgripande reform av samhällets insatser till personer med skadligt bruk eller beroende och som samtidigt har ett annat psykiatriskt tillstånd (samsjuklighet) men har också lämnat en del synpunkter. 

Läs NSPH:s yttrande här

De brister som präglat vård och stöd till personer med samsjuklighet och deras anhöriga är sedan länge kända. Det är oacceptabelt att så många med denna problematik har så dålig hälsa, något som även resulterar i en stor överdödlighet. NSPH och våra medlemsförbund har under många år krävt krafttag för att förbättra vård och stöd för denna utsatta grupp. NSPH är i stort positiva till de förslag som läggs fram av utredningen, men känner viss oro kring hur man verkligen ska kunna få dessa förändringar som kan leda till de värden och de målbilder som man eftersträvar.