Riksdagen har uppmanat regeringen att tillsätta en utredning som ska se över dagens system med personliga ombud för personer med stora och långvariga psykiska funktionsnedsättningar, för att utröna om det säkerställer jämlika och rättssäkra villkor för målgruppen i hela landet, om tröskeln för att ingå i målgruppen är för hög och om det finns behov av en tydligare reglering i socialtjänstlagen.

Foto: Caroline Andersson.

Conny Allaskog, ordförande NSPH, kommenterar detta:

Personligt ombud är en viktig samhällsresurs för personer med psykisk ohälsa. Tyvärr har antalet personliga ombud och antalet kommuner som har personliga ombud minskat de senaste åren, trots att insatsen är såväl uppskattad av målgruppen som lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. NSPH förutsätter att regeringen skyndsamt följer riksdagens uppmaning och hoppas att utredningen kan leda till en utveckling för denna mycket viktiga insats.