Uttalande från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) med anledning av Tidöavtalet och punkten om att utreda möjligheten att utvisa personer med utländskt medborgarskap på grund av ”bristande vandel”.

Vandel betyder levnadssätt, uppförande, och livsstil. I Tidöavtalet exemplifieras så kallad bristande vandel med bland annat missbruk, asocialt beteende och prostitution. I många fall handlar det om personer som lever med psykisk ohälsa, och flera av dessa personer ryms i NSPH:s medlemsorganisationer.

– De kämpar redan idag med att få rätt vård och stöd av samhället. Att riskeras att utvisas på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller utsatthet på grund av bristande vård och stöd tycker NSPH är oacceptabelt, säger Conny Allaskog, ordförande för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

Conny Allaskog, NSPH. Fotograf: Caroline Andersson

Vi vet att ”missbruk” i själva verket handlar om beroendesjukdom, och att det finns en hög grad av samsjuklighet mellan skadligt bruk och annan psykisk ohälsa. Vi vet att personer i prostitution ofta har en komplex problembild där bland annat psykisk ohälsa ingår. Vi vet också att både psykossjukdom och autismspektrumtillstånd kan bidra till så kallade asociala beteenden som majoriteten inte ser som ”normala”.

– Att peka ut den här typen av beteenden som oönskade riskerar att öka stigma, utanförskap och utsatthet för personer som i stor utsträckning redan har utmanande livsförhållanden, oavsett om personen har svenskt medborgarskap eller inte. Det kan dessutom bidra till godtyckliga bedömningar där människor som agerar på ett visst sätt på grund av sin psykiska ohälsa riskeras att utvisas, säger Conny Allaskog.

Efter att personer med skadligt bruk och beroende – en grupp med stort lidande och överdödlighet – historiskt mötts av stigmatisering och moralisering har den statliga utredningen Samsjuklighetsutredningen äntligen lämnat en rad viktiga förslag som kan bidra till att denna trend vänds. De har genom sitt arbete visat på beroende som ett behandlingsbart tillstånd, något som NSPH länge drivit, och lagt förslag för att förändra strukturen i samhället på ett sätt som stödjer detta. Att tala om beroende som bristande vandel riskerar slå undan de framsteg som vi äntligen börjat göra i frågan.

– NSPH ställer sig därmed väldigt kritiska till förslag om att utvisa personer på grund av att de lever med psykisk ohälsa. Dessa personer bör snarare erbjudas stöd och vård från omgivande samhälle, säger Conny Allaskog.

NSPH ser att det också finns positiva förslag och satsningar i Tidöavtalet, som exempelvis framtagandet av en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, samt att arbetet med psykisk hälsa ska prioriteras i folkhälsoarbetet. NSPH återkommer med en kommentar om avtalet i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Allaskog, ordförande i NSPH
E-post: conny.allaskog@nsph.se
Mobil: 072-145 77 88