Som en del av Tidöavtalet ska en utredning av Allmänna Arvsfondens inriktning genomföras. Till Allmänna Arvsfonden kan organisationer inom civilsamhället söka medel för att utföra olika typer av projekt för barn och unga, funktionsnedsatta och äldre.

Arvsfonden har bidragit till att möjliggöra allt från lokalstöd, som legat till grund för fotbollsplaner, skateparker och allaktivitetshus runt om i landet, till projektstöd som bidragit till ett bättre och starkare Sverige, såsom färdtjänst, personlig assistans, BRIS och föregångarna till funktioner som allmänna förskolan, mödravårdscentralerna och barnavårdscentralerna. NSPH och våra medlemsorganisationer har under flera decennier bedrivit Arvsfondsprojekt. Ett flertal av dessa har levt kvar efter projekttiden och bidragit till utvecklingen av NSPH och våra medlemsorganisationers verksamhet.

— Genom Arvsfonden har personer med psykiska sjukdomar, funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och anhöriga skapat och deltagit i projekt som haft positiv inverkan på området. Några exempel på verksamheter som vi tagit fram genom stöd från Arvsfonden är Peer Support och Brukarrevision. Det är viktigt att möjligheterna att skapa den typen av projekt ska finnas även framöver, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

Utredningen syftar, förutom att titta på Arvsfondens inriktning, också till att säkerställa att organisationer och föreningar som tar emot medel från Arvsfonden använder dessa på ett korrekt sätt. NSPH välkomnar att en utredning genomförs i syfte att säkerställa att de medel som utgår från Arvsfonden används på rätt sätt. NSPH vill samtidigt skicka med den kommande utredningen att det är viktigt att man också ser över och förenklar ansökningsförfarandet och återrapporteringarna av Arvsfondsprojekt.

— Vi ställer oss positiva till utredningens syfte. Varje tilldelad krona ska gå till det beslutade ändamålet. Samtidigt vill vi poängtera att det för många föreningar blivit en tyngre administrativ börda att driva Arvsfondsprojekt och att även den aspekten bör ses över, speciellt då mycket av arbetet utförs av ideella krafter, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

NSPH inväntar den kommande utredningen som vi kommer följa med stort intresse och förhoppningsvis medverka i.

För mer information, vänligen kontakta:

Conny Allaskog, ordförande i NSPH
E-post: conny.allaskog@nsph.se
Mobil: 072-145 77 88