Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, har granskat Tidöavtalet och budgetpropositionen för 2023 utifrån hur det kommer påverka personer som lever med psykisk ohälsa. Analysen visar att det finns både positiva och negativa delar. De positiva förslagen överskuggas dessvärre av förslagen som gör skillnad mellan olika grupper av människor i samhället.

– Detta menar vi riskerar leda till ökad ojämlikhet, ökad stigmatisering och ökad psykisk ohälsa framöver. NSPH:s ståndpunkt är att de mänskliga rättigheterna är universella och ska gälla alla människor, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

Bland de bra förslagen i Tidöavtalet finns bland annat en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som den föregående regeringen initierade. NSPH vill dock att strategin kompletteras med en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa. NSPH ser även positivt på de konkreta förslagen kring beroendevård, en nationell plan för kompetensförsörjningen, samt en plan för att minska bristen på vårdplatser.

– Vi ser fram emot en reform för att förbättra elevhälsan, en anhörigsatsning och flera insatser för att stärka upp det suicidpreventiva arbetet framöver. Nu hoppas vi bara att dessa initiativ också kommer med faktiska förslag och resurser, säger Conny Allaskog.

Stora nedskärningar för välfärden i statens budget

I budgetpropositionen ser NSPH stora nedskärningar inom viktiga områden, exempelvis vård, omsorg och utbildning. Conny Allaskog utvecklar:

– Regeringen betonar att det nu är arbetslinjen som gäller, parallellt med att socialförsäkringssystemet stramas åt. Det finns en stor risk att människor som står utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning kommer hamna i kläm om inte mer stöd och anpassningar erbjuds.

NSPH anser också att det är oacceptabelt att statsbidraget till funktionshindersorganisationerna inte räknas upp under perioden.

– Brukarrörelsen är en oumbärlig resurs för samhällets utveckling av vård, stöd och behandling – och då behöver vi få rimliga villkor att bidra, säger Conny Allaskog.

Tidöavtalet saknar rättighetsperspektiv

NSPH konstaterar även att Tidöavtalet saknar ett rättighetsperspektiv. På samma tema kritiserar NSPH att avtalet har ett tydligt fokus på hårdare tag och straff, på bekostnad av förebyggande insatser, och befarar att det kan slå hårt mot flera av de grupper som organisationen företräder.

NSPH är även kritiska till försämringar av asylrätten, och förslag som kommer leda till ökad psykisk ohälsa hos personer med erfarenhet av flykt och migration. NSPH har i tidigare uttalande sagt att det är ”helt oacceptabelt” att utreda möjligheten att utvisa personer med utländsk bakgrund på grund av “bristande vandel”.

– Regeringens positiva förslag och initiativ överskuggas tyvärr helt av de negativa delarna, säger Conny Allaskog.