NSPH har lämnat ett yttrande om Socialstyrelsens förslag på rekommendationer avseende metoden självvald inläggning (SI) inför införande och förvaltning av metoden. Socialstyrelsens förslag kommer att publiceras längre fram när det är färdigarbetat. 

NSPH är väldigt positiva till att Socialstyrelsen tar fram det här kunskapsunderlaget med tillhörande rekommendationer. Vi ser stora fördelar med att fler regioner får möjlighet att erbjuda den här typen av insats till de patienter som idag har svårt att få till ett bra samarbete med psykiatrin.

NSPH anser att det är ett bra steg på vägen mot att dessa patienter kan få till en positiv utveckling när det gäller deras hälsa, återhämtning och autonomi i förhållande till vården. Det är positivt att dokumentet på flera ställen betonar att vårdformen bygger på en tillitsfull relation mellan patienterna och vården.

Läs NSPH:s yttrande här