Organisationerna Barnrättsbyrån och Childhood släppte den 22 mars 2023 en rapport som visar på återkommande sexuella kränkningar och sexuellt våld mot barn, i synnerhet unga flickor, som är placerade på de statliga ungdomshemmen som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS).  

– Det är en nedslående bild som framkommer. Vi på NSPH reagerar starkt när vi läser dokumentationen och tar del av de ungas berättelser av sexuella övergrepp, säger Conny Allaskog ordförande för NSPH och fortsätter:

– Vi på NSPH och våra medlemsorganisationer har länge engagerat oss i frågor som gäller placerade barns levnadsvillkor och välkomnar därför denna granskning. Det är helt oacceptabelt att det här får fortgå.

Rapporten är framtagen av Barnrättsbyrån tillsammans med Childhood

Fem övergrepp per månad

Barnrättsbyråns och Childhoods nya rapport Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp på de statliga ungdomshemmen pekar på allvarliga problem med övergrepp mot barn och unga inom SiS.  

Rapporten visar på drygt fem inrapporteringar i månaden av händelser om sexuella övergrepp under den tidsperiod som studien undersöker. Majoriteten av förövarna är personal vid ungdomshemmen. Mörkertalet är med stor sannolikhet stort.

Endast en liten del av dessa händelser har av SiS bedömts som så pass allvarliga att de bör anmälas till personalansvarsnämnden (PAN). Att så få ärenden går vidare väcker frågor om i vilken utsträckning myndigheten tar de ungas berättelser på allvar. 

Utsatta barns säkerhet ska prioriteras

Barnrättsbyrån menar att sammanställningen ger en tydlig bild av en myndighet som inte tar barns berättelser på allvar och där personalens rättigheter och arbetsgivarperspektivet ofta prioriteras högre än barns säkerhet. Childhood konstaterar i en avslutande kommentar att vanvårdsutredningar i en rad länder har pekat på det faktum att institutionsmiljöer möjliggör och osynliggör systematiskt våld, kränkningar och sexuella övergrepp. 

– De barn och unga som tvångsplaceras i låst vård är en särskilt utsatt grupp, både på grund av sitt vårdbehov och att de blir av med vissa rättigheter. Vi vet att flickor som befinner sig inom SiS ofta har en omfattande psykisk ohälsa med stora stöd- och vårdbehov. Det ställer höga krav på att de verksamheter där unga tvångplaceras är trygga. Denna rapport visar tydligt att så inte är fallet, säger Conny Allaskog och fortsätter:

– Det är omskakande att läsa barnens berättelser om hur de inte velat berätta vad de varit utsatta för, eftersom de menar att de ändå inte skulle leda till någon förändring.

Barnen ska inte klandras

Detta behöver också ses i ljuset av den granskning av LVU-domar som Ekot nyligen publicerade. Den visade att sexuella orsaker anges som skäl för att tvångsvårda flickor i mycket högre utsträckning än pojkar. Var tredje flicka som omhändertogs på grund av “eget beteende” förra vintern där sexuella orsaker, relationer eller övergrepp de utsatts för fanns bland skälen.  

– Att klandra och lägga ansvaret för sexuella övergrepp på flickorna som utsätts är oacceptabelt. Desto värre är att dessa flickor sedan placeras på boenden där övergrepp uppenbarligen sker i hög utsträckning, menar Conny Allaskog.

Krävs nolltolerans och barnrättsperspektiv

Principen om barnets bästa behöver vara utgångspunkten i all vård av barn. Barnrättsperspektivet är särskilt viktigt när barn vårdas med tvång. NSPH anser att detta måste få ett slut och kräver krafttag att skapa tryggare ungdomshem för redan utsatta barn.

Att arbeta i dessa verksamheter ställer väldigt höga krav på personalens kompetens. Det behöver finnas en tydligt uttalad nolltolerans av kränkningar, våld och sexuella övergrepp mot barn och unga, tillsammans med ett aktivt och medvetet arbete för att minska förekomsten av dessa missförhållanden.