Uteblivna satsningar på välfärden, inga tillskott till landets kommuner och regioner och fortfarande ingen finansiering för en nationell hjälplinje. Det var några av de områden som presenterades i vårändringsbudgeten för 2023. NSPH:s ordförande Conny Allaskog kommenterar.

Conny Allaskog, NSPH. Foto: Caroline Andersson

Redan under hösten såg vi att regeringen planerade stora nedskärningar i välfärden. Men vi hade ändå hoppats på några fler ansatser kopplat till psykisk ohälsa utifrån vad regeringen och Sverigedemokraterna kom överens om i Tidöavtalet.

NSPH hoppades även på att vårändringsbudgeten skulle ge klarhet om den nationella Hjälplinjen. Tyvärr saknar vi fortfarande besked om finansiering eller konkreta förslag på hur den nationella hjälplinjen ska drivas framöver. Det är väldigt bekymmersamt att finansieringen dröjer när flera av våra medlemsorganisationer vittnar om ett allt högre söktryck till sina stödverksamheter.

Insatser för utsatta i den ekonomiska krisen

Regeringen presenterar ett par viktiga förslag för att hjälpa utsatta i den pågående ekonomiska krisen. Bland annat ska det tillfälliga bostadsbidraget till de mest utsatta barnfamiljerna förlängas och höjas. Regeringen föreslår också en satsning på 50 miljoner kronor till civilsamhället för arbetet med socialt särskilt utsatta. Detta är viktiga insatser tycker vi på NSPH – men mer behöver göras. 

Vi befinner oss i en samhällssituation med lågkonjunktur, ekonomisk kris, och orolig omvärld där den psykisk ohälsan bland befolkningen riskerar att öka. Det drabbar alla, men riskerar att slå särskilt hårt mot redan utsatta grupper.

Var är kraftsamlingen för att stävja den utvecklingen och för att stötta redan utsatta grupper?

Sambandet mellan kris, ekonomiska svårigheter, arbetslöshet, ökat bidragsberoende och psykisk ohälsa samt suicid är väl belagt. Var är kraftsamlingen för att stävja den utvecklingen och för att stötta redan utsatta grupper? Det är oerhört viktigt att snabbt komma igång med fler insatser.

Inga ökade anslag till kommuner och regioner

Nästan varje region, 17 av 21, räknar med underskott i budgeten och flera kommuner vittnar om att de redan går back. Trots detta kom inga ökade generella statsbidrag till landets kommuner och regioner i vårändringsbudgeten. Detta riskerar att gå ut över exempelvis vård, omsorg och skola. 

När kommuner och regioner behöver spara in vet vi att det finns en stor risk att patienter, brukare och anhöriga får en sämre tillgång till vård och omsorg. Vi är också oroade över att det kommer få negativa konsekvenser för till exempel arbetet med brukarinflytande. Det är viktigt att detta inte prioriteras bort när verksamheter behöver göra nedskärningar.

Arbetslinjen och vuxenutbildning

Regeringen deklarerar att alla som kan jobba ska jobba och lämnar i vårändringsbudgeten förslag om 50 miljoner extra till Arbetsförmedlingen. Det för att ge myndigheten bättre förutsättningar att hantera ökad arbetslöshet. NSPH:s hållning i frågan är att om arbetslinjen ska gälla behöver regeringen också vara beredda på att satsa på stöd och anpassning för de som behöver, exempelvis på grund av en psykisk funktionsnedsättning. Vi ser inga sådana satsningar i vårändringsbudgeten. 

Om arbetslinjen ska gälla behöver regeringen också vara beredda på att satsa på stöd och anpassning för de som behöver.

Regeringen presenterar även förslag på en satsning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Det är välkommet med en satsning på dessa utbildningsformer, samtidigt ska detta förslag ses i relation till att regeringen i höstas valde att göra nedskärningar i dessa utbildningar. Vi på NPSH tycker att det är bra att regeringen nu verkar tänkt om i frågan. 

Utbildning

Regeringen har sedan tidigare presenterat ett förslag i vårändringsbudgeten som handlar om att satsa 27,5 miljoner för att förstärka arbetet med att ge stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insatsen handlar om förstärkt stöd och kompetensutveckling för specialpedagogiska insatser. Det tycker NSPH är en bra satsning, men långt ifrån tillräckligt.   

Familjehemsvården

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen en extra satsning på 100 miljoner för att skapa fler familjehem för barn och unga. Regeringen meddelar också att de kommer tillsätta en nationell samordnare för att bland annat stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom hela den sociala barn- och ungdomsvården.  

Vi på NSPH och våra medlemsorganisationer har länge engagerat oss i frågor som gäller placerade barn och ungas levnadsvillkor och välkomnar därför den här satsningen. Vi hade dock gärna sett flera konkreta förslag kopplat till de allvarliga missförhållande som många barn och unga vittnat om på sistone.

Barn och unga med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa är överrepresenterade bland denna grupp. NSPH hoppas att det är områden som kommer adresseras särskilt i uppdraget till den nationella samordnaren. 

Vi hade gärna sett flera konkreta förslag kopplat till de allvarliga missförhållande som många barn och unga vittnat om på sistone.

Läs mer

En sammanfattning av vårändringsbudgeten och dess större satsningar: 

https://www.regeringen.se/artiklar/2023/04/varbudgeten-2023-pa-fem-minuter/ 

Föreslagna reformer inom Socialdepartementets område: https://www.regeringen.se/artiklar/2023/04/reformer-inom-socialdepartementets-omraden—varbudgeten-2023/ 

Kontakt för media

Conny Allaskog

Ordförande 072-145 77 88

Zarah Melander

Intressepolitiskt ombud 076-511 26 00