NSPH har i en skrivelse kommit med synpunkter till det pågående regeringsuppdraget om att ta fram ett underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (S2020/06171/FS).

Regeringsuppdraget leds av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, men totalt 26 myndigheter ingår i arbetet och bidrar bland annat med underlag till strategin. Underlaget ska redovisas till regeringen den 1 september 2023. Mer om deras arbete går att läsa här.

Om dessa områden inte uppmärksammas ser vi från NSPH en risk att den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention inte kommer få önskad effekt i arbetet med psykisk hälsa framöver.

NSPH vill genom denna skrivelse till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen betona vikten av två områden som vi ser som centrala nu i slutskedet av arbetet med att ta fram strategin. Om dessa områden inte uppmärksammas ser vi från NSPH en risk att den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention inte kommer få önskad effekt i arbetet med psykisk hälsa framöver.

Dessa två områden är:

  • Behov av en mer långsiktig och konkret plan kopplad till strategin, för att konkretisera vad som ska ske, när det ska ske och vem som ska göra vad. Innehållet i en sådan plan behöver arbetas fram tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationerna.
  • Behov av att stärka finansieringen till civilsamhällets organisationer. Våra organisationer tar ett stort ansvar för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention idag. För att fortsätta med detta viktiga arbete behöver civilsamhället få rimliga villkor för att bidra. Detta behöver förtydligas i den kommande nationella strategin.

Läs skrivelsen om nationell strategi för psykisk hälsa (pdf)