I ett nytt samarbete vill nu länder i Norden och Baltikum dela erfarenheter kring peer support. I takt med att allt fler länder utbildar och anställer egenerfarna stödpersoner inom vården så finns möjligheter att lära av varandra, och försöka hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Organisationer från sex länder är med i det nybildade nätverket, där NSPH deltar som svensk representant.

I maj stod det klart att Nordiska ministerrådet via samarbetsprogrammet Nordplus delfinansierar ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt kring peer support. I och med detta har ett nätverk för Peer Support skapats, av organisationer från Sverige, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen. Dialog pågår med organisationer i Danmark och Finland.

NSPH deltar som svensk samverkanspartner. Syftet med nätverket och samarbetsprojektet är kunskapsspridning med fokus på utbildning för peer supportrar, handledning, anställningsformer, arbetsuppgifter, regelverk samt forskning.

Förhoppningen är även att samarbetsprojektet ska mynna ut i ett framtida och mer djupgående utvecklingsprojekt inom området.

I Pärnu, Estland, hölls det första nätverksmötet för Peer Support

Samarbetsprojektet inleddes med ett möte i Estland där Sverige representerades av personer från NSPH samt NSPH Västra Götaland och Göteborg: Sonny Wåhlstedt, Filippa Gagnér Jenneteg, Johanna Jaring och Helene Johansson.

Under mötet delade varje organisation med sig av statusen kring Peer support i respektive land. Samtalen tog upp likheter och skillnader mellan de olika ländernas utbildningar, frågor kopplade till kvalitet och certifiering samt strategier för fortsatt utveckling i respektive land. Under diskussionerna blev det tydligt att det finns flera gemensamma faktorer som antingen kan främja eller bromsa utvecklingen av Peer Support, men också att implementeringen har kommit olika långt och tagit olika vägar i respektive land.

– Det har varit så givande att träffas utbyta erfarenheter! Det är intressant att diskutera Peer Support ur olika kontexter, då de nationella förutsättningarna ser så olika ut. Kunskapen växer verkligen i mötet med våra olika perspektiv, säger Filippa Gagnér Jenneteg, utbildningsansvarig för Peer Support hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Västra Götaland och Göteborg.

Forskning kring Peer Support pågår

I Sverige finns idag totalt cirka 100 anställda peer supportrar i 7 av landets 21 regioner och ett flertal nya regioner visar intresse. Implementeringen och utvecklingen av Peer Support i Sverige leds av brukarrörelsen genom NSPH, där NSPH hanterar nationell samordning, utbildning, handledning, fortbildning och metodstöd. Det har genomförts ett flertal forskningsstudier på implementeringen av Peer Support i Sverige som visar på goda resultat.

I Norge leder praktikplats ofta till anställning

Den norska partnerorganisationen KBT Fagskole som bedriver en yrkeshögskoleutbildning för Peer Support berättar att det finns cirka 1000 anställda peer supportrar i Norge. Något som givit utvecklingen en skjuts framåt var att utbildningen blev högskolecertifierad vilket gav yrket en högre status. Utbildningen är på ett år, varav sex månaders praktik. Praktikperioden gav arbetsplatserna möjlighet att se de många vinsterna med peer support, och många anställs efter avslutad praktik.

Estland vill se fler långsiktiga anställningar

Den estländskaorganisationen  Kogemusnõustajad MTÜ berättar att det i Estland finns cirka 700 utbildade peer supportar. Det är väldigt varierande huruvida dessa lönearbetar som peer supportrar, arbetar volontärt som peer supportrar eller arbetar med något annat. Det finns officiella riktlinjer som reglerar vad Peer Support är, vad utbildningen ska bestå av, vilka som är målgruppen för Peer Support och att rollen ska vara en del av resten av serviceutbudet. Utmaningen ligger i att få långsiktiga anställningar för de utbildade peer supportrarna, vilket idag oftast inte är fallet.

Samtal pågår i Island och Litauen

På Island och i Litauen, som representeras av Hlutverkasetur respektive Perspektyvos, pågår arbete för att få i gång implementeringen av Peer Support. Båda organisationerna har pågående dialoger med såväl politiker som tjänstemän för att lyfta vikten av och vinsterna med Peer Support. Island har nyligen har börjat utbilda peer supportrar och Perspektyvos från Litauen kommer att besöka Island för att få inspiration.

 

NSPH anordnar möte om forskning kring Peer Support

Under de kommande månaderna kommer det nordiska och baltiska nätverket att anordna en rad digitala möten med fokus på olika ämnen, som bland annat återhämtningsfokuset inom Peer Support och kopplingen mellan mänskliga rättigheter och Peer Support. Nästa möte kommer att fokusera på forskning kring Peer Support i de nordiska och baltiska länderna. Det mötet anordnas av NSPH, då Sverige är det land där det publicerats flest forskningsstudier inom området.

Läs mer om NSPH:s arbete med Peer Support