NSPH välkomnar de förslag som läggs för att göra vården mer sammanhållen för personer med samsjuklighet, samt de förslag som läggs för att stärka brukarinflytandet. Samtidigt uttrycker vi en oro för hur förslagen ska genomföras för att faktiskt få till de goda effekter som eftersträvas.

Den statliga Samsjuklighetsutredningen har pågått sedan juni 2020 och lämnade i våras ett delbetänkande med förslag för en reform av vården för personer med samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende. Utredningen fick sedan ett tilläggsdirektiv om att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Dessa förslag kring tvångsvården lämnas i detta slutbetänkande från utredningen.  

NSPH står bakom samlad vård

Tvångsvården vid samsjuklighet har haft stora brister, och förändringar är nödvändiga. NSPH välkomnar därför det tilläggsdirektiv som givits till utredningen. NSPH har sedan tidigare ställt sig bakom förslaget att samla vården för skadligt bruk och beroende under regionens ansvar för att få bättre förutsättningar att skapa en mer sammanhållen vårdkedja, och ser det som logiskt att även vård utan samtycke innefattas av denna reform. Vi ser också att möjligheterna till att få evidensbaserad vård för både skadligt bruk och beroende, och samtidig psykisk ohälsa, ökar om vården ges inom regionen. 

Psykiatrin dåligt rustad för uppdraget

Att göra en stor reform innebär stora möjligheter, men också stora risker. NSPH uttrycker en oro kring hur dessa förslag ska bli verklighet då vi inte ser att psykiatrin idag är rustad för att ta sig an detta uppdrag. De eventuella positiva effekter av reformen kommer bara om tillräcklig resursförstärkning, kompetensförsörjning och omdimensionering sker. Att ansvaret för vården samlas hos regionen tror vi kan underlätta en samordnad vård, men samverkan mellan olika delar av vården och mellan region och kommun behöver fortfarande fungera bättre än de gör idag.  

Viktigt att hålla fast vid målbilder

Utredningen tog i början av sitt arbete fram tio målbilder tillsammans med personer med egen erfarenhet av samsjuklighet och deras anhöriga. Vi ser det som viktigt att reformen följs upp löpande samt behåller målbilderna som fokus för vad dessa förslag ska leda till. 

 Läs hela remissvaret här (pdf)