Utredningar på uppdrag från andra aktörer

NSPH gör utredningsuppdrag på begäran av andra aktörer som huvudmän och myndigheter. Uppdragen kan omfatta enkäter, fokusgrupper och enskilda intervjuer med den berörda målgruppen.

Det kan handla om lokalt förankrade uppdrag, av en huvudman som vill kartlägga upplevelser av vård och omsorg inom sin region.

Det kan även handla om utredningar på övergripande nivå beställda av en myndighet, som vill ha en nationell granskning genomförd ur patient- och brukarperspektiv. Ett exempel är kartläggningen av patienter och anhörigas upplevelser kring tvångsvård och självvald inläggning, på uppdrag av Socialstyrelsen.

Representation i referensgrupper

En viktig del av NSPH:s påverkansarbete är att förmedla representanter till referensgrupper och uppdrag som rör utvecklingen av vård och stöd. Personerna som sitter som NSPH:s representanter är rekryterade från våra medlemsorganisationer.

Att vi i brukarrörelsen finns representerade i externa möten, samråd och referensgrupper ger oss möjlighet att öka medvetenheten om brukarinflytande och skapa gehör för våra ståndpunkter.

Läs mer