En brukarrevision är i korthet en metod att samla in och presentera kunskap och erfarenheter från patienter och brukare. Genom en brukarrevision får verksamheten reda på vad brukarna tycker om den verksamhet eller insats som de nyttjar.

Att som verksamhet använda sig av denna kunskap man får in av en revision innebär en stor utvecklingspotential. De brukare som varit med och tillfrågats stärks även i känslan av respekt och självförtroende om verksamheten anpassas efter deras önskemål.

En brukarstyrd brukarrevision leds och samordnas av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samarbete och dialog med verksamheten. Den kan utformas på olika sätt, allt beror på hur verksamheten är utformad och vad syftet med revisionen är. Den kan genomföras genom enkäter likväl och intervjuer.

En brukarrevision kan genomföras inom:

  • psykiatrisk verksamhet – till exempel en sluten avdelning eller öppenvårdsmottagning
  • socialpsykiatrisk verksamhet – till exempel en bostad med särskild service, aktivitetshus eller boendestöd
  • specifik insats – till exempel Samordnad individuell plan (SIP).

Utbildade brukarrevisorer finns på några platser i Sverige. Kontakta din regionala NSPH-avdelning för att se om det finns på din ort. Om det inte finns brukarrevisorer i ert område är NSPH behjälpliga genom att hålla brukarrevisorsutbildning.

På NSPH i Västra Götaland/Göteborgs hemsida finns mycket material om brukarrevisioner, bland annat Metodhandbok för brukarstyrda brukarrevisioner som steg-för-steg beskriver hur en revisionsprocess kan gå till.

Till materialet om brukarrevisioner