Ja. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Man behöver alltså inte vara gifta eller släkt för att ha rätt att få stöd.

Det är kommunernas socialnämnd (socialförvaltning) som ansvarar för stödet till anhöriga. Den 1 juli, 2009 skedde en lagändring i Socialtjänstlagen (SoL), 5 kap., 10 § vilken innebär att kommunerna nu har en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Eftersom det inte specificeras i vilken grad eller vilken sorts anhörigstöd kommunerna ska erbjuda tillämpas lagen i mycket varierande grad.

Man ska komma ihåg att som anhörig har man inga skyldigheter att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation – utan det grundar sig på frivillighet.