Det är inte helt lätt att veta vart man ska vända sig för att får hjälp och stöd i olika frågor. Här har vi samlat användbara länkar och information.

Anhörigstöd i din kommun

För att få information om vilket anhörigstöd som finns i din kommun kan ett första steg vara att kontakta din kommun och fråga efter anhörigkonsulent. Anhörigstöd från kommun och landsting kan vara många olika insatser. Det kan vara samtalsgrupper, information, ekonomisk ersättning för förlorad arbetsinkomst och avlösning exempelvis. hemtjänst, korttidsboende och bostadsanpassningar.

Även om lagstiftningen som berör anhörigas rättigheter till stöd har skärpts behöver det göras mer för att anhöriga ska få en starkare position i samhället. Här finns exempel på några vanliga stödformer:

Anhörigkonsulenter: Många kommuner har anställt en anhörigkonsulent, som kan guida dig till samhällets olika stödformer för dig som är anhörig. Anhörigprojektet håller utbildningar för anhörigkonsultenter för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa närstående.

Information och stöd i grupp: Det blir allt vanligare att kommuner och landsting erbjuder dig att vara med i en anhöriggrupp. En del studieförbund och NSPH-organisationer erbjuder studiecirklar.

Avlösning och korttidsboende: Ibland kan hemtjänsten avlasta dig i hemmet, så att du kan gå ifrån för att ordna ärenden eller få en stund för dig själv. Kommunen kan i vissa fall också erbjuda dagverksamhet till din närstående eller ett korttidsboende. För barn kan man söka om kontaktfamilj där barnet kan vara vissa helger.

Fast vårdkontakt: Den som har många vårdkontakter på grund av flera samtidiga sjukdomar har enligt häl- so- och sjukvårdslagen rätt att få en fast vårdkontakt som samordnar vårdinsatserna och kontakterna med olika myndigheter. Läs mer på Vårdguiden www.1177.se

Kognitiva hjälpmedel: Det kommer allt fler tekniska lösningar för den som har en kognitiv funktionsnedsätt- ning. Det kan underlätta dagen för både dig och din närstående. Hjälpmedlen kan till exempel hjälpa till att organisera dagen (almanacka med påminnelsefunktioner och larm). Vem som provar ut och vad som förskrivs ser olika ut i olika delar av landet. Din vårdcentral vet mer.

Stödjande samtal

Många anhöriga vill ha samtal för egen del. Hur det organiseras varierar. Ibland kan du få hjälp via kommunen. Om ni har en fungerande vårdkontakt bör den klinik som ni besöker erbjuda samtal. Andra vägar kan vara att kontakta nationella hjälplinjen eller föreningar. om vilken hjälp och vilket stöd som kan erbjudas just där du bor. En del insatser är lika för alla. Andra insatser är anpassade efter olika gruppers behov.

Ekonomisk ersättning

I vissa fall kan du som anhörig får ekonomisk hjälp som gör det möjligt att ge stöd. Det kan till exempel gälla bidrag för vård av barn med funktionsnedsättningar, handikapper- sättning, assistansersättning och närstående- penning, men nivåerna kan variera. Kommunen kan också i vissa fall anställa dig för att sköta en närstående. I en del andra fall är det Försäkringskassan eller landstinget som står för ersättningen.

Organisationer och föreningar

Medlemsorganisationer och föreningar kan vara en bra väg att träffa andra i samma situation, samt också få mer kunskap via seminarier och aktiviteter. Här hittar du en lista på medlemsorganisationerna inom NSPH.

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar (tidigare Anorexi/Bulimi-Kontakt).

Riksförbundet Attention –  Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Riksförbundet Balans – Rikstäckande, ideell patient- och anhörigorganisation för människor med diagnoserna Depression, Utmattningssyndrom och Bipolär sjukdom.

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare.

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

SpeS – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd.

Svenska ocd-förbundet – OCD (tvångssyndrom) och närliggande diagnoser.

Sveriges Fontänhus Riksförbund – Internationell organisation som stödjer personer med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning.

ÅSS – Ångestförbundet ÅSS.

FMn – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika.

Shedo – Self Harm and Eating Disorders Organisation.

Suicide Zero – Arbetar med att minska antalet självmord.