Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. För att må bra är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att kunna ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlade om just det: att göra det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar. Arvsfondsprojektet Växa och må bra pågick  2016-2019 och syftade till ökad delaktighet och psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Förbättringar tillsammans med ungdomar

Inom projektet utbildade och handledde NSPH verksamheter genom ett särskilt utbildningsprogram. Vi lärde ut metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetade med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som ville arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Ett ungdomsteam var med och tog fram informationsmaterial som riktas till så väl unga som vuxna (se nedan), och som har fortsatt vara väldigt populärt. Projektet är avslutat men lärdomar och material från Växa och må bra finns på kansliet som nås på info@nsph.se.

Beställ material här 

Projektets målgrupp

Barn och unga 13-25 år, där viktiga undergrupper är:

• Barn och unga med psykisk ohälsa
• Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
• Barn och unga som bor/vårdas utanför hemmet
• Barn som inte fullföljer grundskolan (= riskfaktor för psykisk ohälsa)
• Andra grupper eller fler grupper kan komma att identifieras under projektets gång

Projektets mål

NSPH ville öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd, vård eller utbildning som de får. Vi använde metoder som gör att barn och unga blir lyssnade till och aktiva medskapande aktörer. Deltagande aktörer har bland annat varit:

  • Ungdomsmottagningen i Borås
  • Jämtlands gymnasium Wargentin i Östersund
  • Misa Ung, Stockholm, stöd till ungdomar ut i arbete
  • Socialförvaltningen i Huddinge, boendestöd för unga vuxna