NSPH är en paraplyorganisation som nationellt samlar 14 medlemsförbund som alla jobbar inom det psykiatriska området.  

Ett av våra mål är att öka inflytandet för patienter, brukare och anhöriga. Därför är du med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, eller erfarenhet som anhörig, en värdefull resurs för oss i vårt arbete.  

För att engagera dig i våra frågor kan du antingen gå med i en av våra medlemsorganisationer alternativt kontakta någon av våra regionala NSPH-föreningar. De kan berätta hur de arbetar lokalt där du bor och du kan engagera dig.  

Om din förening är intresserad av att vara medlemmar i NSPH, kontakta då den regionala NSPH-föreningen där ni är aktiva, alternativt NSPH nationellt om ni är en nationell organisation.  

Medlemsorganisationer  

Våra medlemsorganisationer representerar olika diagnoser och tillstånd och arbetar med specifika sakfrågor, som depression, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ångest eller ätstörningar.

Här kan du hitta forum med personer i en liknande situation som du eller och med erfarenhet som påminner om dina egna. Läs mer om varje organisation och hur du kan engagera dig på respektive organisations hemsida.

Mer information om medlemsorganisationerna

Regionala föreningar  

Regionala NSPH-föreningar eller nätverk finns nästan i alla Sveriges regioner. De regionala föreningarna/nätverken består i huvudsak av lokalföreningar från NSPH:s medlemsförbund men också av andra lokala föreningar som vill engagera sig i psykisk hälsa-frågor i sin region.  

 Samarbetet syftar till att skaffa en gemensam och starkare röst gentemot regionen och kommunerna, och mot de vårdgivare och myndigheter som verkar i regionen. De regionala föreningarna/nätverken genomför ofta olika typer av brukarinflytandeaktiviteter, så som studiecirklar eller brukarrevisioner.

Här kan du läsa mer om deras verksamheter och hur du kan engagera dig