NSPH har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att undersöka hur patienter och deras anhöriga upplever självvald/brukarstyrd inläggning. Beroende på vilken region patienten tillhör kan det också kallas egeninläggning eller frikort. Längre ner på sidan hittar du länkar till enkäterna riktade till patienter och anhöriga.

Vissa psykiatrikliniker upprättar särskilda överenskommelser med patienter som har återkommande behov av vård. Tanken är att slippa söka vård via akuten utan istället komma direkt till den avdelning där man brukar få vård, och kunna lägga in sig en tid utan en särskild bedömning av läkare. I regel finns dock en bortre gräns för hur länge man kan stanna utan läkarbedömning.

Det finns mycket som verkar lovande med den här sortens lösningar men mer noggrann utvärdering krävs. Därför har Socialstyrelsen gett oss på NSPH i uppdrag att samla in erfarenheter från patienter som haft tillgång till sådana här överenskommelser – och även från anhöriga.

Om du eller någon närstående till dig har eller har haft en sådan överenskommelse med psykiatrin, om att själv kunna bestämma när man ska läggas in, så är vi väldigt tacksamma om du vill besvara någon av våra enkäter.

Välj den enkät som stämmer bäst in på dina erfarenheter.

Patient

Du har idag tillgång till Självvald Inläggning

Du har tidigare haft tillgång till Självvald Inläggning

Anhörig

Du är anhörig till någon som idag har tillgång till Självvald Inläggning

Du är anhörig till någon som tidigare har haft tillgång till Självvald Inläggning

Vill du delta i djupintervju?

Vi börjar med enkätundersökning, sen gör vi djupintervjuer bland de som svarat på enkäterna, och avslutningsvis bjuder vi in patienter och anhöriga till fokusgrupper för att reflektera kring det underlag vi samlat in.

I slutet av varje enkät finns information om hur du anmäler intresse för att delta i en djupintervju som genomförs på telefon eller via någon digital plattform.

Har du nekats självvald inläggning?

Innan vi rapporterar vårt resultat till Socialstyrelsen i höst hoppas vi också samla erfarenheter från patienter som sökt – men nekats – överenskommelser om självvald inläggning.

Om du eller någon du känner nekats en överenskommelse om självvald inläggning får ni gärna skriva till info@nsph.se. Märk brevet ”Nekats självvald inläggning”.

Hjälp oss sprida ordet!

Sprid gärna detta vidare till andra patienter och anhöriga som du vet har erfarenheter av sådana här överenskommelser.

Enkäterna kommer att vara tillgängliga här på vår hemsida fram till midsommar. Resultatet av undersökningarna presenteras under hösten.

Vid frågor, kontakta Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH. Telefon: 073-940 22 78, e-post: