Tack till alla som har erfarenhet av tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård som patient, anhörig eller närstående och som delat med sig av sina erfarenheter! Nu är enkäterna stängda. Resultatet av undersökningarna kommer att redovisas under hösten 2022.

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer på psykiatriområdet. Vi samarbetar ofta med olika myndigheter och vårdgivare för att se till att de även tar hänsyn till patienternas och de anhörigas perspektiv i olika utvecklingsprojekt. Vi har genomfört den här undersökningen åt Socialstyrelsen som har ett särskilt uppdrag från regeringen att kartlägga användningen av tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrin.