Vi bjuder in till en heldagskonferens som sammanfattar resultat och slutsatser i projektet Inflytande i rättspsykiatrin – utifrån ett perspektiv på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå. Delta digitalt eller på plats.

Syftet med dagen är att förmedla erfarenhetsbaserad kunskap, yrkeskunskap och medborgarkunskap som kan bidra till att utveckla den rättspsykiatriska vården i mer personcentrerad riktning för bättre resultat.

Konferensen vänder sig till patienter, anhöriga och vårdprofession inom rättspsykiatrisk vård samt myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa, men är öppen för alla med intresse för området.

Konferensen sänds digitalt och det finns ett begränsat antal platser för den som vill delta på plats, på The Park Södra i Stockholm. Alla är varmt välkomna!

När: 24 februari 2023, 9.00-15.00

Var: Digitalt, samt på The Park, Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm i konferenslokalen Engine på våning 2

Pris: Kostnadsfritt. Alla är välkomna

Kontakt: Emelie Lundin (projektledare)
emelie.lundin@nsph.se eller 076-698 63 45

Anmäl dig: Senast den 10 februari via denna länk Anmälan till Inflytande i rättspsykiatrins slutkonferens

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och NSPH. Med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Program

09.00 Fika och mingel för deltagare på plats

09.30 – Välkomna!
Information om dagens program och om projektet Inflytande i rättspsykiatrin med Mårten Jansson, dagens moderator och Emelie Lundin, projektledare.

10.00-10.50 – Att (åter)erövra sin egenmakt
Att behöva vara frihetsberövad inom tvångsvården under en längre tid kan skapa upplevelsen av att man helt förlorat makten över sitt liv. Egenmakt kan beskrivas som en känsla av att ta tillbaka sin förmåga – och hitta den egna kraften för att våga, orka och vilja försöka nå de mål som är viktiga för en. Hur kan man göra det möjligt? Och hur kan man, om man haft svårt med egenmakt tidigare i livet, erövra den framåt i stället? Vilken roll spelar där mötet med andra som kanske har liknande erfarenheter?

Connie don Marco leder samtalet med Simon Gustafsson, Marco Olsson, Ing-Marie Jansson och Sten Lundin.

10.50-11.00 – Paus

11.00-12.00 – Nya arbetssätt och bättre förutsättningar för delaktighet och inflytande
”Varje patient har unik kunskap om sig själv och sina behov, förväntningar och resurser. Resultatet av behandlingen blir bättre om patienten är delaktig i vården. Det är dessutom lagstadgat att patienten och de närstående ska vara delaktiga i vård och behandling”, skriver Socialstyrelsen sitt samlade stöd för professionen. På vilka sätt kan rättspsykiatriska verksamheter arbeta för att leva upp till detta?

Representanter från projektklinikerna Vadstena och Växjö berättar om hur man arbetat med aktiviteter för ett återhämtningsinriktat arbetssätt resp. utveckling av den rättspsykiatriska vårdprocessen utifrån ett delaktighetsperspektiv.

12.00-13.00 – Paus
Om du deltar på plats på The Park så bjuder vi på lunch.

13.00-13.50 – Brukarstyrda aktiviteter på gruppnivå och former för samverkan och inflytande
Hur kan vi hitta ramarna för samverkan när det kommer till verksamhetsutveckling i sluten tvångsvård – och på vilka områden är förutsättningarna för inflytande mer begränsat? Hur kan resultat och ny kunskap förstås och tas tillvara utifrån behoven hos både brukare och profession?
Vi pratar om vilket värde en brukarstyrd brukarrevision kan ha för en rättspsykiatrisk verksamhet och hur ett permanent Patientråd kan ge ett kontinuerligt patientperspektiv i vårdens kvalitetssäkring.

Mårten Jansson leder samtalet med Jörgen Bragner från Karsudden regionsjukhus och Sten Lundin.

13.50-14.10 – Paus
Om du deltar på plats på The Park så bjuder vi på fika.

14.10-14.45 – Inflytande och delaktighet bidrar till att minska självstigma och öka vårdfokuset i rättspsykiatrin – våga släpp in oss!
Rättspsykiatrins verksamheter har mycket att vinna om man vågar släppa in brukarrörelsen i samverkan, om man vill arbeta med att öka vårdfokuset och slippa hämmande självstigma. Negativa attityder och värderingar försvårar känslan av delaktighet. Det kan också hindra personen som ska kunna ta emot vård att vara mottaglig för detta, på grund av bristande tilltro till den egna förmågan eller föreställningen om att man inte skulle vara värdig. Hur kan brukarstyrda aktiviteter hjälpa till att öppna upp rättspsykiatrin, minska självstigmat och stärka ett bättre vårdfokus?

Vi pratar om positiva effekter av genom projektet nystartat samarbete mellan bisam-funktionen/föreningsnätverket i region Dalarna och Säters rättspsykiatriska klinik, och hur anhöriga genom rätt bemötande och stöd kan utgöra en avgörande resurs i rättspsykiatrin.

Emelie Lundin leder samtalet med Jenny Åslund och Mikael Jonsson från Vadstena samt Ann-Sofie Karlsson och Johanna Sturesson från Växjö.

14.45-15.00 – Avslutning
Dagen sammanfattas och avrundas av NSPH:s ordförande Conny Allaskog och Emelie Lundin, projektledare för Inflytande i rättspsykiatrin.