När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds i vården och omsorgen och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja oss som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar. Inflytandet kan ske på olika nivåer.

Individnivå: Handlar om hur den enskilde patienten, brukaren eller hens anhöriga får möjlighet att vara delaktiga i mötet med vården eller omsorgen.

Verksamhetsnivå: Handlar om hur vården och omsorgen lyssnar på – och tar intryck av – vad olika målgrupper upplever ger kvalitet i olika verksamheter.

Systemnivå: Handlar om hur patienternas, brukarnas och de anhörigas företrädare – t.ex. NSPH-organisationernas representanter – bereds möjlighet att framföra sina samlade erfarenheter i dialog med beslutsfattare och medverka i analysen av olika faktaunderlag för skapa bättre förståelse för brukarnas behov och vårdens och omsorgens resultat.