Sedan många år fördelar staten pengar till kommuner och regioner för att ge dem bättre möjligheter att förebygga psykisk ohälsa och hjälpa personer som drabbas. För att få pengarna måste de ta fram handlingsplaner där de beskriver vilka grupper bland deras invånare som löper risk att drabbas av ohälsa och hur de skulle kunna bli bättre på att förebygga eller behandla den ohälsan.

Maria Fjellfeldt arbetar vid högskolan i Dalarna och förutom att utbilda blivande socionomer forskar hon också om psykisk hälsa och ohälsa, både ur ett organisationsperspektiv och ur ett individperspektiv. I ett av hennes senaste projekt har hon studerat sådana här psykisk hälsa-handlingsplaner. Genom att studera vad kommunerna och regionerna vill använda de statliga bidragen till kan man se vad de bedömer att de själva har möjlighet att påverka i utifrån sina uppdrag. Indirekt ger det också en bild av vad man bedömer att ohälsan i samhället beror på – och vilka orsaker man väljer att bortse ifrån.

Du kan läsa hela Marias rapport här:  Developing mental health policy in Sweden: a policy analysis exploring how a complex societal challenge was consigned to individual citizens to solve