Faten Nouf har i sin doktorsavhandling Ett meningsfullt liv med arbete? studerat olika insatser för personer med autismspektrum-diagnoser. Under studiens gång stod det klart för henne hur avgörande det är att det stöd som ges måste utgå från deltagarnas egna drömmar och erfarenheter och att man tar sikte på mer än att bara skaffa fram ett arbete. I en del av avhandlingen gör Faten också en analys av i vilken mån funktionshinderspolitiken och arbetsmarknadspolitiken stödjer varandra – eller inte stödjer varandra.