Sofie Westling är psykiater i Lund och Linnea Karlsson är patient på psykiatrin i Lund. Båda har utifrån sina olika roller samarbetat i det som kallas brukarstyrd, eller självvald, inläggning. Det är en mellanvårdsform som blir allt vanligare i landet. Tanken är att om man lämnar mer ansvar till patienten att avgöra när man behöver slutenvård, så skapar man färre konflikter och bättre samarbete mellan vården och patienterna.

I fjol gjorde Socialstyrelsen en inventering av var i landet man infört detta, hur man organiserar arbetet och hur det verkar fungera. Som en del i den kartläggningen gav man NSPH i uppdrag att samla patienternas och de anhörigas upplevelser av vårdformen.

Läs mer om det här:

NSPH:s rapport om patienters och anhörigas erfarenheter av självvald inläggning (2021, pdf)