“Inget om oss utan oss”

När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds (eller borde erbjudas) inom vård och omsorg och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja dem som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar.

Vi är övertygade om att att det blir bättre resultat om personer med egen erfarenhet får vara delaktiga i de beslut som tas. Oavsett om det är beslut som tas varje dag ute i vård och omsorg eller om det är beslut på en mer övergripande strategisk och politisk nivå.

Inflytandet kan ske på olika nivåer

Individnivå: Handlar om hur den enskilde patienten, brukaren eller hens anhöriga får möjlighet att vara delaktiga i mötet med vården eller omsorgen. Får man möjlighet att vara med och utforma sin behandling på ett sätt som gör att den passar just ens egna preferenser eller värderingar? Får man möjlighet att pröva olika insatser och utvärdera vilken som man tycker passar bäst?

Verksamhetsnivå: Handlar om hur vården och omsorgen lyssnar på – och tar intryck av – vad olika målgrupper upplever ger kvalitet i olika verksamheter. Hur vill de boende på just det här HVB-hemmet att det ska fungera för att det ska bli bra? Vad tycker patienterna på en viss öppenvårdsmottagning är bra rutiner för tidsbokning eller vilka kommunikationskanaler tycker de passar bäst utifrån sina förutsättningar? Har man lyssnat på brukarnas egna beskrivningar av sina behov innan man inrättar en ny sysselsättningsverksamhet i kommunen eller en ny behandlingsmetod inom slutenvården?

Systemnivå: Handlar om hur patienternas, brukarnas och de anhörigas företrädare – som NSPH-organisationernas representanter – bereds möjlighet att framföra sina samlade erfarenheter i dialog med beslutsfattare och medverka i analysen av olika faktaunderlag för skapa bättre förståelse för brukarnas behov och vårdens och omsorgens resultat.