NSPH har bildat en arbetsgrupp för att bevaka sjukförsäkrings- och arbetsrehabiliteringsfrågor.

Arbetsgruppen ska precisera och utveckla medlemsorganisationernas gemensamma ståndpunkter i frågor som gäller sjukförsäkringen och de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetet går ut på att

  • bevaka de utredningar som pågår inom området och föra fram NSPH:s synpunkter
  • medverka i debatt och opinionsbildning och beskriva hur personer med psykisk ohälsa far illa i socialförsäkringssystemet samt föreslå förbättringar
  • utarbeta förslag till gemensamma remissyttranden från NSPH:s medlemsförbund

I ett pressmeddelande den 8 februari 2012 skriver gruppen:

NSPH:s medlemsorganisationer är överens om att den svenska sjukförsäkringen idag har allvarliga brister, inte minst för personer med psykisk ohälsa och psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi är också överens om att det finns stora brister när det gäller insatser av relevant vård, habilitering, rehabilitering, arbetshjälpmedel, stöd och anpassning i utbildning och arbete. Alltför många har aldrig fått förutsättningar och redskap för att delta i arbetslivet.