NSPH arbetar mot tre övergripande mål

  • Bättre återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.
  • En vård och omsorg med god kvalitet, baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet och enskildas erfarenheter och vilja. En vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik, demokratisk och rättssäker.
  • Ett samhälle utan fördomar, kränkningar och diskriminering, som förebygger psykisk ohälsa så långt det är möjligt.


Vår strategi
för att vi – hela samhället – ska nå de målen är att utveckla patienternas, brukarnas och de anhörigas inflytande på alla nivåer i samhället.

Personer med egen erfarenhet av ohälsa måste kunna komma till tals på flera nivåer i samhället om myndigheter och andra instanser ska kunna göra långsiktiga och kloka prioriteringar. För att förstå om en åtgärd verkligen leder till det som eftersträvas måste målen sättas och följas upp ur den själverfarnas perspektiv.
Vi anser att oavsett vad som görs för att förebygga, lindra eller bota psykisk ohälsa måste insatserna utgå från vetenskap, de professionellas erfarenhet och erfarenheterna hos oss som på olika sätt lever med vår egen eller någon närståendes ohälsa.

Inflytande för den enskilda individen

Här arbetar NSPH för:
• att användningen ökar av metoder som
stärker dialog och som involverar den
enskilde i planering och uppföljning på ett
aktivt sätt
• att man kontinuerligt arbetar för att minska
behovet av tvångsvård och tvångsinsatser
• att det blir lättare att klaga på vården,
byta vårdgivare och att få upprättelse och
kompensation för skador och bristfällig vård

Inflytande för grupper av patienter, brukare och anhöriga

Här arbetar NSPH för:
• att kommuner, landsting och andra
myndigheter blir bättre på att följa upp
resultat som är viktiga för patienter, brukare
och anhöriga
• att fler patienter, brukare och anhöriga
är med och utvärderar och förbättrar
verksamheternas kvalitet
• att verksamheterna – som en naturlig del
i sitt kvalitetsutvecklande arbete – skapar
tjänster och funktioner inom vård och
omsorg som bygger på den unika kunskap
som personer med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa besitter

Inflytande för föreningar som företräder patienter, brukare och anhöriga

Här arbetar NSPH för:

• att huvudmännen blir bättre
på att följa upp målgruppernas
behov och verksamheternas
resultat ur ett brukarperspektiv
• att fler patienter, brukare och
anhöriga vill engagera sig i
påverkansarbetet
• att föreningar som vill bidra
i utvecklingsarbetet får de
resurser som krävs för att
samarbeta och påverka samt att
deras representanter får skälig ersättning