NSPH genomför projekt för att öka kunskapen och utveckla metoder som rör aktuella ämnesområden inom psykisk hälsa. På så sätt kan organisationerna inom nätverket kraftsamla och effektivare driva gemensamma frågor inom sådant som rör rättigheter och möjligheter för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

De flesta projekten är treåriga och genomförs med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Undantaget är mobiliseringsarbetet inom PRIO-satsningen, då det är en samverkansmodell med finansiering från Socialdepartementet.

Avslutade projekt