NSPH genomför projekt för att öka kunskapen och utveckla metoder som rör aktuella ämnesområden inom psykisk hälsa. På så sätt kan organisationerna inom NSPH-nätverket kraftsamla och effektivare driva gemensamma frågor inom sådant som rör rättigheter och möjligheter för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.

Våra projekt gör det möjligt att fokusera extra på områden och målgrupper som vi ser som angelägna. Det kan exempelvis handla om att stärka unga eller äldre med psykisk ohälsa, uppmärksamma diskriminering eller stärka patientinflytandet inom rättspsykiatrin. De flesta projekten är treåriga och genomförs ofta med bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Pågående projekt:

Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Målet med NSPH:s projekt Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet är bättre vård och stöd för anhöriga till personer med samsjuklighet (psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel).

Läs mer

Avslutade projekt: