Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSPH Skåne,  är ett sammanslutning av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

NSPH Skåne har en egen separat webbplats. Besök den här!