I det här projektet testade vi att involvera brukare och anhöriga i utvecklingsarbete och använde och utvecklade en metod för att mäta kvalitet ur brukarnas perspektiv.

Projektmål

Målet med projektet var att alla parter skulle bli bättre på att använda brukarnas kunskap och erfarenheter för att förbättra olika verksamheter. Vi menar att patienter, brukare och anhöriga mycket väl kan vara aktiva och kompetenta medskapande i vård- och stödverksamheter. Det kan vara krävande och utmanande, men är fullt möjligt. Projektet var ett treårigt Arvsfondsprojekt.

Fördelar

Förbättringsarbete där brukarna deltar skapar mervärde och mening för alla inblandade. I projektet såg vi tidigt att personalen satte stort värde på brukarnas, patienternas och de anhörigas medverkan. ”Vi kan inte gå tillbaka till att arbeta som vi gjorde förut”, menade de.

Ökad förståelse

Vi bjöd in brukare, anhöriga och personal från både socialpsykiatrin och psykiatrin att delta (se Förbättringsarbete i fyra team). Genom projektet kunde deltagarna se hela vårdkedjan ur olika perspektiv och fick ökad insikt och förståelse för varandra. Patienter, brukare och anhöriga fick insyn i hur personalen tänker och arbetar. De anhöriga kände sig lyssnade till. Personalen i sin tur vittnade om nytändning och ökat engagemang. I teamen kunde alla deltagare få direkt återkoppling på sina tankar och idéer.

Studiematerial

Med studiematerialet “Vi vill och kan förbättra” vill vi inspirera föreningar och verksamheter att starta studiecirklar där deltagarna tillsammans utvecklar kunskap om hur vård- och stödverksamheter kan förbättras. Syftet är att tillsammans höja kunskapen och påbörja ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete.

Studiematerialet bygger på evidensbaserade metoder för kvalitetsutveckling. I studiecirkeln kan deltagarna tillsammans utveckla kunskap ge­nom övningar och diskussioner. Målet är att an­vända brukarnas kunskap och erfarenheter för att förbättra olika verksamheter.

Du kan beställa materialet via info@nsph.se

Ladda ner ett blädderex (Zip-fil, 8MB)