Nationell samverkan för psykisk hälsa i Sörmland, NSPH Sörmland, är en sammanslutning av  patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Huvudkravet är att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

NSPH Sörmland bildades den 16 december 2009.

Kontakt

NSPH Sörmland
nås via mail:  nsph18sormland@gmail.com

Ordförande
Caroline Lind
Telefon: 076-168 9569
Mail : carro_lindh81@hotmail.com

Kassör
Tom Niord
Telefon: 073-400 9272
Mail : tom@silvermanen.nu

Postadress
NSPH Sörmland
Östra Kyrkogatan 24
61133 Nyköping

Följande föreningar är medlemmar i NSPH Sörmland