15 juni 2020

Synpunkter på utredningsuppdraget att utveckla en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa inom primärvården

NSPH framför här synpunkter på tilläggsuppdraget att utveckla en ny vårdform för lättare psykisk ohälsa inom ramen för den pågående utredningen ”Samlad utveckling för god och nära vård”.

Uppdraget har många aspekter som är viktiga utifrån vårt intressepolitiska arbete, och NSPH tar upp en rad punkter på hur den nya förslagna vårdformen kan bli mer tillgänglig och utformad från ett brukarperspektiv.
Läs skrivelsen här

6 april 2020
NSPH: s förslag att förbättra den barnpsykiatriska heldygnsvården

Denna skrivelse är en reaktion på regeringens proposition 2019/20:84 ”Förbättringar för barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården”. NSPH anser att regeringen borde gå längre för att minska tvånget inom barnpsykiatrin. Vi kommer med en rad förslag på hur skyddet för barn kan bli mer omfattande.
Läs skrivelsen här

 

27 juni 2019
NSPH:s förslag angående regeringens strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa
NSPH gör en sammanfattning av de senaste tio årens statliga satsning på psykiatrin, en nulägesbeskrivning samt presenterar hur utvecklingsarbetet bör se ut framöver. Den samlade brukarrörelsens erfarenheter och kunskaper måste få större genomslag i samhällets fortsatta utvecklingsarbete.
Läs skrivelsen här

 

26 juni 2019
Öppet brev till landets regiondirektörer om statens miljonsatsning på brukarsamverkan
Med anledning av regeringens beslut om att även i år öronmärka minst en miljon kronor per region för brukarsamverkan inom ramen för satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa har vi skrivit ett brev till samtliga regiondirektörer i landet om att pengar bör användas effektivare och arbetet bör genomföras och följas upp i samarbete med brukarrörelsen.
Läs det öppna brevet här