Vi i det nationella NSPH samarbetar i så stor utsträckning vi kan med de olika regionala föreningsnätverk som bildats runt om i landet. De regionala nätverken består i huvudsak av lokalföreningar från NSPH:s medlemsförbund men också av andra föreningar som vill engagera sig i psykisk hälsa-frågor i sin region.

Deras samarbete syftar till att skaffa en gemensam och starkare röst gentemot sina kommuner och landsting och mot de vårdgivare och myndigheter som verkar i deras region. Vi försöker stödja dem med kunskap och information om metoder som skapar meningsfullt inflytande, som brukarstyrda brukarrevisioner och andra aktiviteter som stärker patienternas, brukarnas och de anhörigas röst. Det kan exempelvis vara studiecirkelmaterial för ökad egenmakt eller intressepolitiskt samarbete.

Vi i NSPH på nationell nivå är i vår tur beroende av att löpande lyssna på hur de regionala nätverken upplever att kommunerna, landstingen och andra myndigheter jobbar med psykisk hälsa-frågorna runt om i landet och hur olika statliga satsningar på området får genomslag i olika regioner.

Det intressepolitiska arbetet på regional nivå

De regionala föreningsnätverken bestämmer själva vilka frågor man vill driva inom psykisk hälsa-området och hur man samarbetar i sitt upptagningsområde. Många av nätverken har valt att ha NSPH i sina namn, som NSPH Halland, NSPH Skåne eller NSPH i Göteborg, men relationerna mellan NSPH på nationell nivå och de fristående regionala föreningsnätverken bygger helt och hållet på att vi har ett gemensamt intresse av att samarbeta och stödja varandra på olika sätt.

Vill du veta mer vad som händer regionalt?

De regionala nätverken finns över hela Sverige från Norrbotten ner till Skåne. Här finns kontaktuppgifter till dem.