Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett Arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Den 1 april 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa det treåriga Arvsfondsprojektet Inflytande i rättspsykiatrin. Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro.

Projektet riktar sig till patienter som vårdas på rättspsykiatriska klinikerna, patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård och personer med tidigare erfarenhet av rättspsykiatrisk vård. I projektet ingår även anhöriga som kan bidra med viktiga kunskaper.

Projektets syfte

Projektet genomförs i samarbete med sex rättspsykiatriska kliniker vilket gör att vi tillsammans med klinikerna får möjlighet att

  • stärka patienternas egenmakt och minska självstigma
  • öka patienternas möjligheter att påverka sin egen vård och hur vården bedrivs på klinikerna
  • öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter.

Genom att lyssna på patienterna och låta dem vara delaktiga i sin vård kan stödet bli mer anpassat till varje individ. Anpassad vård leder till ökad psykiska hälsa, ett bättre fungerande liv, meningsfullhet och minskad risk för brottsåterfall. Genom att involvera personer med egen erfarenhet samt deras anhöriga kommer vi under projektets gång samla på oss värdefull kunskap som sedan kan användas av rättspsykiatriska kliniker samt patient- brukar- och anhörigföreningar för att utveckla den rättspsykiatriska vården.

Läs mer om rättspsykiatri, som är ett av NSPH:s fokusområden.