NSPH:s finansiering och övriga bidrag

NSPH är en ideell organisation som får sin huvudsakliga finansiering via statliga bidrag, för att arbeta med organiserad samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten är den myndighet som hanterar bidraget och som vi årligen återrapporterar vårt arbete till. Vi får inga medel av våra medlemsorganisationer och vi ger inte heller dem några direkta ekonomiska bidrag.

NSPH:s ekonomiska intäkter kommer från:
  • Det statliga bidraget förmedlat av Folkhälsomyndigheten
  • Projektmedel
  • Riktade verksamhetsbidrag
  • Partner/samverkansbidrag
  • Försäljning av publikationer via vår webbutik
  • Gåvor från enskilda, organisationer eller företag

NSPH har genom åren arbetat med en lång rad olika utvecklingsprojekt, som ofta är finansierade av Arvsfonden. Inom projekten samarbetar NSPH vanligen med en lång rad samhällsaktörer som kommuner, landsting, regionförbund, myndigheter, skolor samt andra ideella organisationer.

Läs mer om våra projekt

Vi har även tagit emot riktade verksamhetsbidrag, som kan betalas ut under en begränsad period för ett särskilt ändamål. Ett sådant är det verksamhetsbidrag som Folkhälsomyndigheten delar ut till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Vi har även mer tidsbegränsade samarbeten som rör exempelvis kunskapssammanställningar, samtalsforum, utvärderingar eller processledning – ofta kring brukarinflytande och kvalitetsutveckling inom vården. Här har vi samarbetat med, och fått ekonomisk ersättning av, exempelvis SKL och Socialstyrelsen.

Skänk en gåva

Vill du stödja vår verksamhet så tar vi tacksamt emot bidrag.

Det är möjligt genom att sätta in pengar på vårt
bankgironummer 5178-1151
eller via en överföring till
swishnummer 1234305488.
(Scanna gärna QR-koden här intill.)