Psykisk ohälsa är ett problem bland barn och unga. För att må bra, är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlade om just det.

Projektet gjorde det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar. Växa och må bra var ett projekt för ökad delaktighet och psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin.

Förbättringar tillsammans med ungdomar

Inom projektet utbildade och handledde NSPH verksamheter genom ett särskilt utbildningsprogram. Vi lärde ut metoder som konkret kunde förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetade med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som ville arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet.

”Växa och må bra” var finansierat av Arvsfonden och startade i september 2016. Det pågick i tre år. En del information återfinns här, men mer utförligt innehåll kan ni läsa på Växa och må bra’s separata projektwebb.

Projektets mål

NSPH ville öka och sprida kunskap om hur barn och unga kan göras mer delaktiga i det stöd, vård eller utbildning som de får. Vi använde metoder som gör att barn och unga blir lyssnade till och aktiva medskapande aktörer.

Kontakta projektet

Eftersom projektet är avslutat kan information kring det fås via kansliet. Mejla info@nsph.se för att få veta mer.

 

Projektets målgrupp

Barn och unga 13-25 år, där viktiga undergrupper är:

• Barn och unga med psykisk ohälsa
• Barn till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik
• Barn och unga som bor/vårdas utanför hemmet
• Barn som inte fullföljer grundskolan (= riskfaktor för psykisk ohälsa)
• Andra grupper eller fler grupper kan komma att identifieras under projektets gång

De senaste artiklarna

Artiklar om stöd i skolan