Projekt riktas mot rättspsykiatrin


Våren 2020 drog NSPH i gång ett nytt, banbrytande utvecklingsprojekt riktat mot rättspsykiatrin. Arvsfonden har beviljat drygt 8,7 miljoner kronor till projektet Inflytande i rättspsykiatrin som syftar till att stärka egenmakten och minska självstigmatiseringen hos patienter och anhöriga med erfarenhet av rättspsykiatri.

Inflytande i rättspsykiatrin ska inspirera patienter att bli mer delaktiga i vården, både i sin egen vård och i utveckling av vården. Detta för att skapa bättre möjlighet till återhämtning, mer framtidstro och för att vara bättre rustade att komma vidare efter utskrivning. Projektet ska genomföras i nära samarbete med ett flertal rättspsykiatriska kliniker.

Läs mer om projektet här
Patientorienterad vård under tvång – en utmaning för vårdgivarna

Personer med psykisk ohälsa som dömts till rättspsykiatrisk vård kämpar med ett förstärkt stigma och är en patientgrupp som vi inte hör så mycket om.  Även om samhällets kunskap och förståelse för psykisk ohälsa har ökat finns det fortfarande mycket rädsla och osäkerhet kring det som har med sjukdom, brott och rättspsykiatrisk vård att göra. Därför är det väldigt få med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård som träder fram och berättar om sina erfarenheter eller känner att de kan ställa krav på den vård som samhället har beslutat att de behöver.

Därför har NSPH beslutat att jobba mer intensivt med frågor och aktiviteter kring rättspsykiatrisk vård, för att om möjligt stärka deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Vården inom rättspsykiatrin genomförs under väldigt speciella omständigheter då patienterna är inlåsta på obestämd tid. De är i beroendeställning till vårdgivaren som har i sin makt att besluta när och om en patient ska skrivas ut.

Hur blir man frisk(are) under sådana omständigheter? Hur skapar man förutsättningar för en delaktig och patientorienterad vård när mottagaren av vården vet att villkoren för utskrivning beror på hur man uppfattas av vårdgivaren?

Vi har själva identifierat ett behov av att testa om våra strategier och verktyg för brukarinflytande och delaktighet inom den vanliga vården och omsorgen kan fungera och bidra på samma sätt inom rättspsykiatrin. Vi har därför börjat samarbeta med rättspsykiatriska kliniker. Genom att samtala med befintliga och tidigare patienter kan vi – och i slutändan de ansvariga vårdgivarna – få en tydligare bild av hur patienterna upplever och upplevt vården på den rättspsykiatriska kliniken.

Det är tydligt att det även från klinikernas sida finns ett ökat intresse för att ta del av brukarstyrda metoder för att lyssna på de själverfarnas upplevelser, som brukarrevisioner och patientforum. Vi vet att det är enklare att vara uppriktig i sina svar när det är någon utifrån och med egna erfarenheter av vård eller ohälsa som lyssnar.

 

Vill du veta mer om brukarinflytande och kvalitetsarbetet inom rättspsykiatrin?

Då kan du lyssna dessa avsnitt av vår podd Kafferast i kunskapsfabriken där olika tankar och perspektiv på den rättspsykiatriska vården lyfts fram: