Antidiskrimineringsprojektet Din Rätt löpte över tre år (2014-2017) och var finansierat av Allmänna Arvsfonden. Det kan du läsa mer om här. Det här är vad projektet rekommenderar att föreningsvärlden, beslutsfattare, allmänhet och andra att göra för att…

1. Öka kunskapen

· Initiera mer forskning och nationella kartläggningar kring diskriminering av personer med psykisk ohälsa.
· Ta fram och implementera handlingsplaner som motsvarar de behov som genom detta uppdagas.
· Verka för att fler pilotfall om diskriminering av personer med psykisk funktionsnedsättning drivs så att prejudikat skapas.
· Öka kunskapen om antidiskriminering och psykisk ohälsa hos myndigheter, vårdgivare och arbetsgivare.

2. Stärka det juridiska skyddet

· Inför rättsväsendet som ett samhällsområde i diskrimineringslagen.
· Förläng diskrimineringslagens nuvarande preskriptionstid på två år.
· Ta fram en vägledning för hur bestämmelsen om bristande tillgänglighet ska tolkas vad gäller psykisk funktionsnedsättning och prioritera att få fram prejudikat.
· Ge mer resurser till landets antidiskrimineringsbyråer så att de kan arbeta både diskrimineringsförebyggande och reaktivt (som med medling, drivandet av ärenden, etc).

3. Utöka det samhälleliga stödet

· Tillgängliggör, förstärk och förtydliga klagomålssystemet och tillsynsmyndigheters arbete för personer med psykisk ohälsa.
· Utforma fler stödinstanser som ex. personliga ombud och medborgarkontor, baserat på behoven hos personer med psykisk ohälsa i den enskilda kommunen, till dess att tillgängliga arbetssätt hos myndigheter är implementerade.
· Inrätta en permanent, oberoende och kostnadsfri rådgivning om rättigheter för personer med psykisk ohälsa.

4. Förbättra tillgängligheten

Säkerställ att:
· Det används en individanpassad kommunikation i kontakten med personer med psykisk ohälsa, speciellt hos myndigheter och juridiska aktörer.
· Individens delaktighet och inflytande präglar alla insatser som ges till personer med psykisk ohälsa.
· Strukturerat kvalitetsarbete med brukarinflytande (ex. brukarrevisioner, brukarråd, brukarenkäter) tillämpas ihop med personer med psykisk ohälsa, hos alla myndigheter med insatser som riktar sig mot gruppen.
· Samordningen av insatser stärks, så som den mellan landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.