NSPH:s remissvar

 

6 maj 2020

Sjukförsäkringsförslag kan ge utökad plats för rehabilitering
Sjukförsäkringsutredningen vill underlätta rehabiliteringen, så att fler sjuka ges tid att återgå i arbete. Reglerna har hittills inte tagit hänsyn till psykiska sjukdomars oregelbundna förlopp. Problemen har förstärkts av att personer med psykisk ohälsa ofta har sämre somatisk hälsa än andra. NSPH anser att förslaget kunnat utvidga rehabiliteringsmöjligheterna än mer, men det är en god bit på väg. Vi menar också att arbetslivsinriktad rehabilitering även kan innehålla verktyg som utvecklats av brukarrörelsen, tex inom området självstigma.
Läs hela remissen här

29 april 2020

Positiva förslag om idéburna aktörer i välfärden
Utredningen föreslår att det ska bli enklare för idéburna aktörer att verka i den offentligt finansierade välfärden. NSPH har i vårt svar framfört att detta är bra för att kunna dra nytta av den kompetens och de erfarenheter som finns hos idéburna aktörer som vår egen rörelse. NSPH ser också positivt på att utredningen tagit fram en vägledning för hur överenskommelser med idéburna aktörer kan gå till, liksom att det är nödvändigt med informationsinsatser till det offentliga för att utredningens tankar ska bli verklighet.
Läs hela remissen här

 

Tidigare remissvar kommer läggas upp successivt