Många av de frågor NSPH driver är politiska beslut, och därför har vi också engagerat oss i valrörelsen 2022 med flera teman och aktiviteter.

De tre huvudområden vi fokuserar på är Bättre vård och stöd, Starkare brukarinflytande och Rimliga villkor för att bidra, d.v.s. en långsiktig och stabil finansiering för civilsamhället. Dessa tre frågor hänger samman: vård och stöd förbättras genom stärkt brukarinflytande och i gengäld vill vi ha rimliga villkor för att vara med och bidra.

Vill du delta i samtalet? Använd gärna vår hashtag #SåVillViHaDet.

Bättre vård och stöd

NSPH vill se en psykiatrisk vård och omsorg med god kvalitet som utgår från vetenskap, de professionellas erfarenheter och erfarenheterna hos personer som på olika sätt lever med egen eller någon närståendes psykiska ohälsa. Vårt mål är en vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik och rättssäker. Vi vill också att denna vård ska bidra till bättre återhämtning, ökad egenmakt och rättvisa förutsättningar att leva ett gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Idag ställs stora krav på den enskilde att samordna sin egen vård. Det är vanligt att bollas mellan olika verksamheter innan man tas emot och väntetiderna är ofta alltför långa till specialiserad vård. Vården som ges är ofta fragmentarisk och saknar ett långsiktigt och brett återhämtningsperspektiv.

Vårt mål är en vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik och rättssäker.

NSPH vill:

  • Att man vid psykisk ohälsa ska få vård i tid. Det innebär att väntetiderna och vårdköerna måste kortas. Idag beror väntetiderna till stor del på att det saknas personal, och därför behövs det en seriös satsning på utbildning av vårdpersonal och bättre arbetsförhållanden så att personalen stannar kvar.
  • Att tidiga insatser prioriteras och att primärvårdens utbud av behandlingar för psykisk ohälsa utökas. Vidare behöver ansvaret för det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget tydliggöras.
  • Att vården bidrar till att utveckla egenmakt hos individer samt hjälper dem att hitta sin roll i samhället. Regionerna behöver genomföra ett kunskapslyft för att arbeta med återhämtning inom vård och omsorg.
  • Att psykiatrisk vård och omsorg resurssätts i enlighet med de stora behov som finns.
  • Att personliga ombud ska erbjudas dem som är i behov av omfattande och samordnat stöd. Statsbidraget behöver höjas och indexeras för att öka kommunernas vilja att anställa fler personliga ombud.

 

Starkare brukarinflytande

NSPH är övertygade om att det blir bättre resultat samt mer kloka prioriteringar om personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa får vara delaktiga i de beslut som tas. Det kallar vi brukarinflytande. Vi vill se ökat brukarinflytande i de beslut som tas varje dag ute i vård och omsorg, och på övergripande strategisk och politisk nivå. Idag ser brukarinflytandet väldigt olika ut runt om i landet.

NSPH vill:

  • Att det avsätts medel för en satsning för att användningen av metoder som stärker dialog, återhämtning och som involverar den enskilde i planering och uppföljning på ett aktivt sätt ska öka samt spridas över landet. Det kan handla om metoder för exempelvis delat beslutsfattande och brukarstyrd inläggning.
  • Att vården och omsorgen skapar tjänster och funktioner som bygger på den särskilda kunskap som personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har. Några exempel på tjänster och funktioner är brukarrevision, patientforum och peer support.

NSPH är övertygade om att det blir bättre resultat samt mer kloka prioriteringar om personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa får vara delaktiga i de beslut som tas.

Rimliga villkor för att bidra

Brukarrörelsen representerar en stor del av landets befolkning och utgör en oumbärlig resurs för samhällets utveckling av vård, stöd och behandling. Idag är brukarrörelsens finansiering kortsiktig och fragmenterad vilket gör det svårt att planera och organisera verksamheten långsiktigt. Det blir också svårt för oss att erbjuda trygga arbetsvillkor. För att få rimliga villkor och för att på ett bra sätt kunna stödja, utbilda och handleda våra företrädare krävs en förutsägbar och stabil finansiering.

NSPH vill:

  • Att det skapas en långsiktig, statlig finansiering för våra organisationer, bland annat genom att modernisera och förbättra statsbidraget utifrån hur civilsamhället ser ut och organiseras idag.
  • Att det genomförs en utökad satsning på Idéburna offentliga partnerskap (IOP) som ett sätt att finansiera samverkan mellan det offentliga och det idéburna.
  • Att den nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention behöver innehålla ett tydligt krav på regionalt och lokalt inflytande för brukarrörelsen. Strategin ska presenteras av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under 2023.

#SåVillViHaDet