Detta är NSPH

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området.  Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa.

Inget om oss utan oss! vi arbetar för ökat inflytande på alla nivåer i samhället.

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER arbetar var och en med sin inriktning inom psykisk hälsa, och utifrån detta med sitt eget intressepolitiska arbete. Där det är mer effektivt att driva ett gemensamt intressepolitiskt arbete samarbetar vi.

Vad gör vi?

Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. NSPH fokuserar på stärkt brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska kvalitetsförbättringar inom vård och omsorg. Frågor där vi tillsammans kan utgöra en starkare röst och en bredare kunskapsbas än vart och ett av förbunden för sig.

Detta har varit det centrala i NSPH:s verksamhet sedan starten 2007. De senaste åren har fokus legat på att stärka såväl nationell som regional samverkan för att öka trycket på delaktighet i den fortsatta psykiatrisatsningen.  Vi bidrar med vår kunskap i olika utvecklingsprocesser och ställer krav på beslutsfattare och vårdgivare.

”Tillsammans är världens vackraste ord”

– en krönika om den samlade erfarenheten av psykisk ohälsa som byggsten i arbetet för ett mer mänskligt samhälle

Den egna kampen för att komma vidare och våga tro på en morgondag ger värdefulla insikter – som jag tror är nödvändiga för att bygga ett hållbart samhälle där alla kan få en plats och bidra efter förmåga. Tänk så mycket livsvisdom och medmänskligt stöd vi kan förmedla när vi arbetar tillsammans! Och se på alla de fantastiska insatser som redan görs av egenerfarna inom brukarrörelsen: Läs mer här