Den som lever nära någon som drabbas av ohälsa vill kunna vara ett stöd och bidra med kunskaper och vara en resurs när vården utformar insatser och behandlingar. Ofta upplever de anhöriga istället att man tvingas rycka in när samhällets stöd inte fungerar som det är tänkt.

Aktuellt projekt om anhöriga till personer med samsjuklighet
Projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet utgår från de anhörigas erfarenheter. Det startade 1 maj 2022 och är ett treårigt projekt som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektgruppen samarbetar med vården, folkbildningen och den lokala brukarrörelsen i Region Stockholm och Västmanland samt Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga). Läs mer här: nsph.se/mas

Undersökning bland anhöriga till personer med psykisk ohälsa
År 2015 gjorde NSPH en undersökning bland anhöriga till personer som drabbats av psykisk ohälsa. Många beskrev en utsatt situation med ständig oro för sin närstående. Mer än hälften hade lämnat sitt arbete, gått ner i arbetstid eller bytt tjänst för att kunna stödja sin närstående i vardagen och i kontakter med vård, omsorg och andra myndigheter. Nästan hälften hade själva varit sjukskrivna på grund av det som anhörigskapet medfört. Bara drygt hälften av dem hade erbjudits någon form av stöd. De flesta som erbjudits hjälp var ganska missnöjda med stödet och upplevde det som okunnigt och oflexibelt.

Anhörigskap – en fråga om genus
Frågan om anhörigas situation har också en tydlig genusaspekt – det är oftast en mamma, fru, syster, svärmor eller väninna som axlar ett tungt ansvar när samordningen av olika vårdinsatser brister. En överväldigande majoritet i vår undersökning från 2015 var kvinnor, 1 393 stycken. Endast 83 stycken var män.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.