Inflytande i rättspsykiatrin har bistått samverkande kliniker att prova aktiviteter som kan bidra till att kvalitetssäkra vården utifrån patienternas perspektiv.

Det har handlat om aktiviteter såsom fokusgrupper, referensgrupper, Patientforum (enligt NSPH Skånes modell), brukarstyrda brukarrevisioner, studiecirklar, workshops, föreläsningar och dialogträffar med mera.

Syftet har varit att:

• stärka patienternas egenmakt och minska självstigma

• öka patienternas möjligheter att påverka både den egna vården och hur vården bedrivs på klinikerna

• öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter.

Genom lokal samverkan med olika brukarföreningar och studieförbund (Studieförbundet Vuxenskolan och Studieförbundet Sensus) har projektet utbildat personer att leda olika aktiviteter – både på utsidan genom öppna aktiviteter och inne på slutenvårdens avdelningar. Projektresultat och rapportering har också följts av Sveriges kommuner och regioner, SKR, som utgjort en viktig projektpartner.

Resultat och rapporter från projektets aktiviteter

Fokusgrupper
I projektstarten genomfördes sammanlagt 8 fokusgrupper. Utifrån individens erfarenheter av rättspsykiatri samtalade grupperna om hur man upplevt egenmakt och inflytande respektive bemötande och människosyn hos myndigheter och/eller vårdprofession, och hur detta påverkat ens egen eller ens närståendes vårdprocess.

Läs rapporten från fokusgrupperna här

Hjärnkollsambassadörer med erfarenhet av rättspsykiatri
I ett samarbete mellan Inflytande i rättspsykiatrin och Hjärnkoll har personer med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård utbildats till Hjärnkollsambassadörer. Personer i rättspsykiatrisk vård utgör en osynlig och ofta utsatt patientgrupp. Därför är det viktigt att fler personer med dessa erfarenheter får möjlighet att berätta sin historia.

Beställ eller ladda ned foldern kostnadsfritt här

Brukarstyrda brukarrevisioner
I en brukarstyrd brukarrevision samordnar personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa brukarrevisionen brukarrevisionen i alla led – från planering och utformning av intervjufrågor, till sammanställning och analys. Projektet har i samarbete med lokala föreningar inom organisationen Verdandi genomfört två brukarstyrda brukarrevisioner, en vid Karsuddens regionsjukhus och en vid rättspsykiatriska kliniken i Örebro. 

Brukarstyrd brukarrevision på Karsuddens regionsjukhus

Brukarstyrd brukarrevision på rättspsykiatriska kliniken i Örebro

Slutrapport
Vill du veta mer om Inflytande i rättspsykiatrins aktiviteter, resultat och slutsatser?

Läs vår slutrapport här