Vi arbetar med en rad fokusområden som rör specifika målgrupper (anhöriga, barn och unga, äldre) eller utpekade samhällsområden (diskriminering, hälsa & återhämtning, bättre vård & omsorg och ökat brukarinflytande).

Varje fokusområde har en egen samlingssida som visar upp vad vi gör och tycker inom det aktuella området. Du kan gå in direkt under det fokusområde du är intresserad av (t.ex. ”Anhörig” eller ”Bättre vård och omsorg”) och där se det samlade material av såväl debattartiklar, podd-avsnitt eller utbildningsmaterial som finns inom området.


ANHÖRIG.

Vård, omsorg och andra välfärdssystem står inför stora utmaningar. Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Befolkningen förväntar sig att det, oavsett var man bor, ska finnas ett bra utbud av insatser och behandlingar som bygger på den senaste kunskapen och som går att anpassa efter ens egna förutsättningar. Läs mer om fokusområdet.

 


BARN OCH UNGA.

Om samhällets hjälp ska bli bra krävs att vi lyssnar på varje barn och ungdom och utformar ett stöd tillsammans med dem som både bygger på vårdens kunskap om psykisk hälsa och på den ungas egna upplevelser och erfarenheter. Läs mer om fokusområdet.

 


DISKRIMINERING.

Trots att psykisk ohälsa är vanligt känner många som drabbas ändå skam och har svårt att dela sina upplevelser med andra. Vi vet att många väljer att inte berätta om det på arbetet, i skolan eller i det sociala livet. Många som varit öppna med sina erfarenheter har upplevt att det medfört att de blivit orättvist behandlade såväl privat som i arbetslivet. Läs mer om fokusområdet.

 


HÄLSA OCH ÅTERHÄMTNING.

Att leva med psykisk ohälsa handlar inte främst om vård och omsorg. Det handlar om att leva sitt liv i gemenskap med andra. Ett liv som inbegriper frihet, delaktighet och samma möjligheter, rättigheter och krav som för andra människor i samhället. Läs mer om fokusområdet.

 


BÄTTRE VÅRD OCH ÅTERHÄMTNING.

Den som söker hjälp vill känna sig välkommen och bekräftad, förstå vad olika behandlingar har för potential och känna att det går att föra en konstruktiv dialog med professionen om vilken insats som skulle passa en bäst. Läs mer om fokusområdet.

 


BRUKARINFLYTANDE.

När vi talar om brukarinflytande utgår vi från det inflytande och den delaktighet som patienter, brukare och anhöriga erbjuds i vården och omsorgen och av de samhällsinstanser som har i uppgift att förebygga ohälsa eller stödja oss som drabbas av psykisk sjukdom eller lever med psykiska funktionsnedsättningar. Läs mer om fokusområdet.

 


ÄLDRE.

När man blir äldre kan man ofta uppleva en känsla av isolation och ensamhet. Man kan ha levt med psykisk ohälsa i många år, men man kan också ha förvärvat psykisk ohälsa genom den livssituation man nu finner sig i. Vi vill belysa problematiken kring psykisk ohälsa hos äldre. Läs mer om fokusområdet.


RÄTTSPSYKIATRI.

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. NSPH verkar att de rättspsykiatriska klinikerna ska öka brukarinflytandet och inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro. Läs mer om fokusområdet.