NSPH arbetar på flera fronter för att skapa inflytande för våra medlemsorganisationer och få gehör i samhället för våra frågor, påtala brister i samhället som påverkar människor som lever med psykisk ohälsa samt föreslå vägar till en mer inkluderande vård och omsorg. 

Intressepolitiskt arbete

NSPH arbetar aktivt intressepolitiskt med att sprida kunskap om vårt arbete och våra visioner kring ökat brukarinflytande, mer patientorienterad vård samt systematiska kvalitetsförbättringar inom psykiatrisk vård och omsorg. Detta bland annat genom att:

Vi riktar våra krav och synpunkter mot politiker och andra ansvariga i kommuner, regioner och riksdag. Vi försöker även påverkar andra beslutsfattare inom olika samhällsorgan, bland annat genom att påtala brister i samhället som påverkar människor som lever med psykisk ohälsa och lägga förslag till förbättringar.  Våra ståndpunkter inom olika områden finns samlade i vårt intressepolitiska program.

Våra metoder & verktyg

Det finns olika aktiviteter och arbetssätt för den som vill arbeta systematiskt och långsiktigt med brukarinflytande. De bygger på bygger på den erfarenhetsbaserade kunskapen och kräver samverkan med brukarrörelsen på ett eller annat sätt.

Metoderna och verktygen är uppdelade på tre olika inflytandenivåer:

  • individnivå så tillhandahåller NSPH studiecirklar, Återhämtningsguiden samt rekommenderar antistigma-inriktade föreläsningar av Hjärnkoll-ambassadörer.
  • verksamhetsnivå så arbetar NSPH med brukarråd, brukarstyrd brukarrevision, patientforum och peer support.
  • systemnivå så sker brukarinflytandet genom samverkan med brukarrepresentanter.

Läs mer

Våra projekt

Vi driver egna utvecklingsprojekt – ofta finansierade av Allmänna Arvsfonden – och samarbetar med myndigheter, organisationer, kommuner och regioner för att ta fram och sprida metoder för inflytande, delaktighet och kvalitetssäkring. Våra projekt gör det möjligt att fokusera extra på områden och målgrupper som vi ser som angelägna. Det kan exempelvis handla om att stärka unga eller äldre med psykisk ohälsa, uppmärksamma diskriminering eller stärka patientinflytandet inom rättspsykiatrin.
Läs mer

Konferenser och evenemang

Att arrangera egna konferenser och evenemang är ett viktigt sätt för oss att nå ut, skapa mötesplatser och lyfta fram våra frågor. Vi arrangerar varje höst ett evenemang i anslutning till World Mental Health Day den 10 oktober.
Läs mer om våra konferenser

Regionalt påverkansarbete

Patient-, brukar- och anhörigföreningar runt om i landet bildar ofta egna nätverk för att driva gemensamma frågor lokalt och regionalt. Vi stödjer dem i att samverka med varandra och att nå inflytande inom deras prioriterade intresseområden gentemot kommuner och regioner.
Läs mer här

Press och omvärldsbevakning

NSPH strävar efter att uppfattas som en initierad, trovärdig och transparent aktör som massmedia uppfattar som en naturlig talesperson för dem vi företräder samt våra intressefrågor.

Via vår webbplats, nyhetsbrev, podd samt sociala medier delar vi med oss av våra intressepolitiska ståndpunkter, brukarrörelsens arbete i allmänhet och vårt eget arbete i synnerhet. Dessutom lyfter vi fram viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv.
Läs mer här

Internationellt samarbete

NSPH är sedan 2018 med i det globala ledarskapsnätverket IIMHL (International Initiative for Mental Health Leadership). I det ingår experter, forskare och ledare från hela världen som diskuterar innovativa lösningar och möjliga internationella samarbeten för att skapa bättre psykiatrisk vård.
Läs mer här