NSPH har lämnat ett yttrande över betänkandet Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62). NSPH har också deltagit i utredningens expertgrupp.

Då samsjukligheten mellan psykiatriska diagnoser och skadligt bruk och beroende är stor har narkotikautredningen varit viktig för NSPH och de personer vi företräder.

NSPH ser i huvudsak positivt på de förslag och bedömningar som presenteras av Narkotikautredningen, vilka vi menar kan förbättra situationen för personer med skadligt bruk eller beroende. Några exempel är behovet av flera behandlingsmetoder som möter olika människors behov samt att förenkla för denna grupp att söka vård och stöd. Samtidigt är det enligt NSPH bekymmersamt att utredningen inte haft möjlighet att utreda det straffrättsliga perspektivet på frågan.

Utredningen föreslår att ett nationellt program för att minska dödligheten till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar ska tas fram, vilket vi på NSPH välkomnar. Det är nödvändigt för att minska överdödligheten som finns bland gruppen. NSPH tycker därför att det är bra att utredningen lämnar förslag om att komplettera den nuvarande nollvisionen med ett konkret mål för att stärka arbetet. Men vi tycker att målet behöver vara högre än de 20 procent som föreslås i betänkandet. Det är enligt NSPH helt oacceptabelt att så många människor dör, när vi vet att det rör sig om behandlingsbara tillstånd.

Läs hela NSPH:s remissvar (pdf)