Den statliga utredningen om en svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar kallas ofta narkotikautredningen, och har pågått sedan mars 2022 och ska slutredovisas 31 oktober 2023. NSPH är representerade i expertgruppen genom Inger Forsgren, vice ordförande för RFHL som är en av NSPH:s medlemsorganisationer. Hon är även ledamot i NSPH:s nationella styrelse.

Vad innebär det att vi sitter med i expertgruppen?

Det innebär att vi regelbundet träffar utredningsgruppen och får chans att lyfta våra perspektiv, samt läsa och tycka till om utkast på bakgrundstexter och förslag.

Att vi på NSPH får sitta med i expertgruppen betyder att man vill lyssna på vad brukarrörelsen har att säga i de här frågorna. Det är positivt!

Många från professionen finns med, då är det också viktigt att vi som representerar brukarna också får sitta med på samma villkor. Ofta får vi komma in och tycka till när förslagen redan är satta, men den här gången får vi alltså vara med redan från början. Det är ett hedersamt uppdrag och jag känner mig stolt över att vi har en plats i utredningens expertgrupp.

Vad är det narkotikautredningen ska titta på?

Inger Forsgren, RFHL.

Utredningen ska vara klar den 31 oktober i år och tittar på nutida och framtida utmaningar inom området. Det finns bra målbilder i utredningen, men tyvärr fattas det straffrättsliga perspektivet vilket NSPH lyfte i en debattartikel tidigare i år.

Vi menar att det är svårt att göra en bra utredning om man inte får ta med helheten. Det är till exempel svårt att prata om vård och stöd för personer med skadligt bruk och beroendesjukdom, när man samtidigt straffar personer som drabbats av ett behandlingsbart tillstånd som beroende. Men vi får gör det bästa utifrån dessa förutsättningar och vi fortsätter lyfta fram brukarrörelsens perspektiv till utredningen.

Vilka områden lyfter vi på NSPH fram i utredningen?

För oss är det viktigt att utredningen har en evidens- och kunskapsbaserad utgångspunkt. Det är också viktigt att utredningen utgår från brukarnas egna erfarenheter och att insatser sätts in utifrån brukarnas perspektiv och behov.

Utredningen har också valt att träffa många personer från målgruppen – det tycker vi är bra!

Några andra områden som vi på NSPH lyft till utredningen är att det finns en tydlig koppling till de förslag som presenterades av samsjuklighetsutredningen. Vi tycker därför att det är viktigt att Narkotikautredningens förslag stämmer överens med dessa. Det är dessutom ofta en utmaning att få verksamheter att följa nationella föreskrifter och rutiner som tas fram av exempelvis Socialstyrelsen. Det är ett annat perspektiv som vi också framfört till utredningen.

En fördel som vi från brukarrörelsen har är att vi kan uttrycka oss mer fritt och att vi inte är lika styrda som exempelvis SKR eller myndigheterna. Det är bra och gör att vi kan vara lite mer skarpa när vi för fram förslag, för att driva på så det blir bättre för personer i våra målgrupper.

Bakgrund

Den statliga utredningen om en svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar kallas ofta för narkotikautredningen. Utredningen har pågått sedan mars 2022 och ska slutredovisas 31 oktober 2023.

En särskild utredare ska föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

Läs mer om narkotikautredningen här