Idag presenterar den statliga utredningen om en svensk narkotikapolitik anpassad till nutidens och framtidens utmaningar, kallad narkotikautredningen, sitt slutbetänkande.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

– Det här har varit en viktig utredning för oss i NSPH då samsjukligheten mellan psykiatriska diagnoser och skadligt bruk och beroende är stor. Vi vet att majoriteten av de personer som vårdas för skadligt bruk eller beroende också har vårdats för ett annat psykiatriskt tillstånd. NSPH är därför glada att utredningen nu lämnar sitt slutbetänkande till regeringen och vi ser fram emot att få återkomma med ytterligare synpunkter i vårt kommande remissvar, säger Conny Allaskog, ordförande för NSPH.

NSPH har haft en plats i utredningens expertgrupp och har där representerats av Inger Forsgren, vice ordförande för RFHL och ledamot i NSPH:s nationella styrelse.

– Det har varit viktigt för oss att utredningen hela tiden haft med brukarnas egna erfarenheter och att de förslag som presenteras utgått från brukarnas perspektiv och behov. Det har därför varit positivt att vi fått möjligheten att bidra med våra perspektiv genom en plats i utredningens expertgrupp, säger Inger Forsgren.

Det straffrättsliga perspektivet saknas

Utredningen har varit förhindrade att lämna förslag inom straffrättens område på grund av de direktiv de fått av regeringen. NSPH menar att det finns många utmaningar i att prata om vård och stöd för personer med skadligt bruk och beroendesjukdom, när samhället parallellt straffar personer som drabbas av ett behandlingsbart tillstånd som beroende. NSPH menar därför att frågan hade behövts utredas för att få till faktiska förändringar gällande vård och stöd för den här gruppen, vilket vi även lyfte i en debattartikel tidigare i år.

– Utredningen har haft bra målbilder för arbetet, men tyvärr har det straffrättsliga perspektivet saknats. Det är svårt att göra en bra utredning som får med helheten för den här målgruppen när viktiga pusselbitar fattas, säger Inger Forsgren och fortsätter:

– Vi är trots detta nöjda över att utredningen valt att ha med ett kapitel som lyfter det statsrättsliga perspektivet. Det är bra att de så tydligt uppmanar regeringen att initiera en översyn av narkotikastrafflagen, hur lagen kan påverka de medicinska och sociala skadeverkningarna, samt om personer med skadligt bruk eller beroende får tillräckligt med insatser inom vård- och omsorgen.

Nollvisionen behöver bli verklighet

Det finns en hög dödlighet bland personer med skadligt bruk eller beroende av narkotika. Trots den nollvision som antogs av regeringen 2022 är överdödligheten hög och det behövs fler insatser för att motverka detta. Utredningen föreslår därför att regeringen ska anta ett program för att minska dödsfall till följd av narkotika och läkemedel. Utredningen menar att målsättningarna inom området behöver vara både visionära och realistiska. Utredningen föreslår därför att målet ska vara att dödligheten ska ha minskat med minst 20 procent från 2022 års nivå fem år efter införande av programmet.

– Vi delar utredningens uppfattning att mer behöver göras för att minska överdödligheten, men menar att ambitionen behöver vara högre än 20 procent. Det är helt enkelt oacceptabelt att vi låter så många människor dö av något som vi kan förhindra och behandla. Andra viktiga perspektiv här är att personer med psykiatriska tillstånd och skadligt bruk och beroende är också en högriskgrupp för suicid. Även här skulle det behövas mer suicidpreventivt arbete riktat mot gruppen. Vi vet också att den somatiska vården för gruppen är bristfällig, vilket även är en bidragande faktor till den stora överdödligheten, säger Inger Forsgren.

Flera viktiga initiativ och förslag lyfts dock fram i utredningen som NSPH menar kan förbättra situationen för personer med skadligt bruk och beroende. Några exempel är behovet av flera behandlingsmetoder som möter olika människors behov och vikten av att det behöver vara lätt för denna grupp att söka vård och stöd. Det är även välkommet att flera av insatserna knyter ann till de förslag som lagts fram av samsjuklighetsutredningen.

Stigma och anhöriga

NSPH tycker också det är viktigt att stigma lyfts fram tydligt i utredningen. Stigma leder både till ett avsevärt försämrat stöd och vård för gruppen, men är också ett av de vanligaste skälen till att personer med skadligt bruk eller beroende tvekar eller avstår från att söka vård och stöd. Utredningen konstaterar att det behövs långsiktiga strategier för att minska stigma och främja vård- och stödmottagande. Det kan ske genom förbättrad tillgång till behandling, förebyggande av stigma och diskriminering samt information och utbildning.

– Vi vet att stigmat är stort och att det bidrar till att personer med beroendeproblematik inte får tillgång till vård och stöd. Det har historiskt funnits ett moraliserande perspektiv kring skadligt bruk och beroende där det har setts som personens eget val och ansvar. Idag vet vi att det inte är så. För oss i NSPH har det därför varit väldigt viktigt att utredningen har haft en evidens- och kunskapsbaserad utgångspunkt, där frågor om negativa attityder från omgivningen och självstigma är centralt, säger Conny Allaskog.

Anhöriga kan utgöra en viktig del i sin närståendes återhämtning och har samtidigt ofta en oerhört svår situation i sitt anhörigskap. Därför ser NSPH väldigt positivt på att anhörigas situation lyfts fram i ett eget avsnitt i betänkandet. Här föreslår bland annat kunskapen om anhöriggruppen behöver utökas, att socialtjänstlagen behöver förtydliga socialtjänstens ansvar gentemot gruppen och den pågående utredningen om Ett stärkt stöd till anhöriga till långvarigt eller allvarligt sjuka (Dir. 2023:77) får ett tilläggsuppdrag inom området.

NSPH kommer lämna ett yttrande på narkotikautredningens förslag i samband med att betänkandet skickas ut på remiss.