Det är mycket som behöver förbättras för att den rättspsykiatriska vården ska uppfattas som inkluderade och meningsfull för patienterna. Det visar en samtalsundersökning som NSPH genomfört på uppdrag av Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Patienternas upplevelser kan dock bli en viktig byggsten i det fortsatta arbetet med att förbättra vården.

Rättspsykiatrin i Växjö ville veta mer om hur deras patienter – nuvarande och tidigare – uppfattar vården. För att ta reda på det kontaktade de oss på NSPH, då vi som brukarorganisation har utvecklat brukarstyrda metoder för att lyssna på de själverfarnas upplevelser. Under 2018 inleddes ett samarbete där NSPH fick möjlighet att samtala med patienter i syfte att få en tydligare bild av hur de upplever/har upplevt vården på kliniken.

I februari 2019 presenterades resultatet av NSPH:s brukarundersökning rörande rättspsykiatrin i Växjö för cheferna för landets sex regionkliniker inom rättspsykiatri

-Vi är glada över att rättspsykiatrin i Växjö velat ha en bra genomlysning av verksamheten genomförd av en oberoende part, och att de varit så öppna och resonerande kring resultatet av aktiviteterna. Det är nu ett underlag som de tar med sig i dialog med andra rättspsykiatrikliniker om hur vården kan bli mer inkluderande och patientfokuserad, säger Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH, som genomfört uppdraget och hållit i samtalen.

Under 2018 genomfördes ett antal fokusgrupper med patienter som antingen skrivits ut, befann sig i öppen rättspsykiatrisk vård eller närmade sig den öppna vården, där syftet var att höra hur de har det idag, vad de tror om sin framtid och hur de ser på den vård de fått eller får på kliniken. Samtalen gav en mångfacetterad bild av vården inom rättspsykiatrin: trots tuffa omständigheter berättar flertalet att de idag mår bättre, på många sätt har kommit vidare i livet och att det funnits delar av vården som bidragit till detta. I samtalen framkommer samtidigt tydlig kritik mot att rättspsykiatrin har ett bristande bemötande och bidrar till att skapa ovisshet, otrygghet och vanmakt.

-Det vi får fram i vår undersökning är komplext. Även de som ser att rättspsykiatrin räddat livet på dem kan ha upplevt att vården där är bland det värsta de varit med om, säger Mårten Jansson.

Något som överraskat honom är samstämmigheten i berättelserna – i upplevelsen av vanmakt, uppgivenhet och bristen på respekt. En känsla av att ”vården handlar inte om mig, utan mer om att jag ska anpassa mig till deras regler”, och det kränkande i att inte bli lyssnad på och att behöva spela ett spel för att komma ut.

-Det allra allvarligaste är nog att rättspsykiatrin verkar skapa en kultur där det är mer rationellt att försöka visa sig frisk än att verkligen försöka bli frisk. Det kan knappast vara hälsofrämjande i ett längre perspektiv, säger Mårten Jansson.

Vården inom rättspsykiatrin genomförs under väldigt speciella omständigheter då patienterna är inlåsta på obestämd tid. De är i beroendeställning till vårdgivaren som har i sin makt att besluta när och om en patient ska skrivas ut.

Det känns stort att få till en så här öppen och utforskande dialog med rättspsykiatrins ledningar. Det är verkligen angeläget att vi i brukarrörelsen kan fortsätta bidra till arbetet för bättre delaktighet och inflytande inom rättspsykiatrin

Det som är slående och något för ledningen att arbeta vidare med är att de önskemål som patienterna haft om vården inom rättspsykiatrin stämmer väl överens med många av de krav på kvalitet, delaktighet, kontinuitet och trygghet som vården är skyldig att svara upp till.

-De upplevelser de delar med sig av och de livsvillkor som synliggjorts under samtalen rimmar väldigt illa med formuleringarna i Patientlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, säger Mårten Jansson.

Patienternas berättelser tillsammans med intentionen i lagarnas portalparagrafer bör kunna bli en inspirerande utgångspunkt för framtida dialoger mellan klinikens ledning, personal och patienter om hur vården kan förändras med mer fokus på dialog, delaktighet och patientens behov.


Här kan du läsa mer om vårt arbete inom rättspsykiatri