Allmänna Arvsfonden ger anslag till ett treårigt projekt som NSPH vill driva för att utveckla kvalitetsbedömning av psykiatrisk vård och stöd ur patienters, brukares och anhörigas perspektiv.

Projektets syfte är att utarbeta, pröva och dokumentera metoder och verktyg för kvalitetsbedömning sett ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv.  På sikt gäller det all slags psykiatrisk vård och stöd. I projektet kommer arbetet koncentreras till några få verksamhetsområden.

Målet är att ta fram ett system för kvalitetsgranskning och -utveckling som tar till vara patienter, brukares och anhörigas erfarenheter och förstärker den enskildes inflytande i verksamheter som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Detta system kan komma till användning i t ex brukarråd, vid beställning / upphandling och revision.

NSPH önskar också verka för att metoder och verktyg som utvecklas i projektet sedan integreras med andra typer av styrande dokument inom vård och omsorg.

NSPH ser fram emot att i detta projekt samarbeta med SKL, Socialstyrelsen, Kompetenscentrum för psykiatrins kvalitetsregister (KCP), Psykiatrin i Örebro läns landsting, FoU i Väst samt studieförbunden ABF och SV.

Närmast ska en projektledare rekryteras.